Title: Prevence dětských úrazů v podmínkách školy.
Other Titles: Preventing child accidents in terms of school.
Authors: Uhlíková, Jana
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Sudová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7059
Keywords: Prevence;úraz;dětský věk
Keywords in different language: Prevention;injury;childhood
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou úrazů u dětí a mládeže, zejména se zaměřuje na její prevenci ve škole. Diplomová práce se rozděluje na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se pokouší o vymezení základních pojmů souvisejících s oblastí školní úrazové prevence. Druhá kapitola se zabývá statistikou v prevenci dětských úrazů. Třetí a čtvrtá kapitola se pokouší o vymezení základních legislativních opatření. Pátá kapitola se věnuje úrazové prevenci ve škole a jejím zásadám. Závěrečná kapitola pojednává o prevenci úrazů při různých školních činnostech a v neposlední řadě ukazuje na důležitost preventivního působení školního prostředí. Praktická část zjišťuje, za užití různých metod, jaký názor, zaujímají žáci 2. stupně ZŠ na riziko vzniku úrazu ve školním prostředí. V závěru práce jsou pak prezentovány výsledky celé praktické části a doporučení, které oblasti týkající dětské prevence úrazů, by bylo ještě možné ve škole zlepšit. Veškerá získaná data jsou zpracována a vyhodnocena v tabulkách a grafech s popisem.
Abstract in different language: My thesis is dealing with problematics of injuries of children and juveniles, especially its preventiv at school. Dissertationfocuses is divitedinto two parts theoretic and practical (empiric) ones. Theoretical part is trying to explain general terms related with area of school injury prevention. The second chapter deals with statistics on child injury prevention. The third and fourth chapters is trying of to explain general legislative measures. The fifth chapter is developed to accident prevention at school and its principles. The final chapter deals with the prevention of accidents at various school activities and last but not least it is pointing at importancy of preventive effect of school environment. Practical part finds, with help of different methods, what is the opinion of students of secondary school at risk of injury at school. The results of the practical part are presented in conclusion. There is a recommendation which areas refer to children prevention would be possible to improve at school. All data were processed and assessed in thetables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Uhlikova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Uhlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,32 kBAdobe PDFView/Open
Uhlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce401,94 kBAdobe PDFView/Open
Uhlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.