Title: Chápání smyslu života u seniorů
Other Titles: Sense of life older adults
Authors: Edlová, Magdalena
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7063
Keywords: senior;vzdělávání;smysl života;kvalita života
Keywords in different language: senior;education;sense of life;quality of life
Abstract: Tématem diplomové práce je chápání smyslu života u seniorů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bylo nejprve analyzováno sénium a sociální a psychologické aspekty sénia. Další důležitá část práce je problematika adaptace člověka na stáří a za klíčový prvek je v tomto ohledu považována změna sociálního statusu a podmínek života seniora. Nejrozsáhlejší část práce je věnována smysluplnosti života seniorů. Na smysl života je pohlíženo z filozofického a psychologického hlediska a vnímání smysluplnosti je chápáno jako předpoklad kvality života seniorů. V této části práci jsou také zahrnuty aktuální zahraniční výzkumy na téma smysl života u seniorů a subjektivní pocit kontroly nad vlastním životem. Praktická část je koncipována jako kvalitativní a kvantitativní šetření, kde byli osloveni studující na Univerzitě třetího věku Západočeské univerzity v Plzni, a kontrolní skupinu tvořili senioři, kteří se nevzdělávají v žádné instituci. Metodologie obsahuje psychometrické šetření prostřednictvím ESK (škály) a výsledky byly popisně i statisticky zpracovávány. Sběr dat kvalitativní části byl realizován prostřednictvím individuálně vedených polo standardizovaných rozhovorů a ty následovně analyzovány prostřednictvím "Grounded theory" metodiky.
Abstract in different language: The topic of this dissertation is the way senior citizens perceive and understand the meaning of life. The dissertation is divided into a theoretical and a practical part. Firstly, the theoretical part analyses the senium and the sociological and psychological aspects of it. Another important part of the dissertation focuses on the issue of a person's adaptation to senescence. The key aspect in this respect is considered the change of the social status as well as the life conditions of a senior citizen. The most extensive part of the dissertation is concerned with the meaningfulness of life of senior citizens. The meaningfulness of life is regarded from a philosophical and psychological perspective, and the perception of the meaningfulness of life is considered to be a prerequisite for the quality of life of senior citizens. This part of the dissertation also includes current international research in the field of meaningfulness of life for senior citizens as well as the subjective feeling of control over one's own life. The practical part is built upon qualitative and quantitative research among the students at the University of the Third Age at the University of West Bohemia in Pilsen, and the control group consisted of senior citizens who do not attend any educational institution. The methodology includes psychometric testing through the medium of the ESK (scale), and the results were descriptively as well as statistically processed. The data collection for the qualitative part of the research was carried out through the medium of individual standardised interviews, which were subsequently analysed by the "Grounded theory" method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Edlova.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Edlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,14 kBAdobe PDFView/Open
Edlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce469,41 kBAdobe PDFView/Open
Edlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.