Title: Problémy právní úpravy tzv. baby-boxů
Other Titles: Legislation Problems Relating to Baby Hatches
Authors: Dvořáková, Veronika
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7959
Keywords: baby-box;nezletilé dítě;právo dítěte;rodič;rodičovská zodpovědnost;vyživovací povinnost;osvojení;odpovědnost;ochrana osobnosti;únos;trestný čin
Keywords in different language: baby hatch;minor child;right of a child;parent;parental responsibility;maintenance obligations;adoption;responsibility;protection of personality;abduction;crime
Abstract: Diplomová práce má poskytnout čtenáři přehled těch nejzávažnějších problémů právní úpravy s baby-boxy. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům, které provází celou diplomovou práci. V druhé kapitole definuji vybraná základní práva dětí, jež jsou využíváním baby-boxů porušována. Zbytek diplomové práce se již věnuje konkrétním právním problémům, a to jak v oblasti práva soukromého, tak veřejného. Převážná část práce poskytuje srovnání současné právní úpravy a právní úpravy platného nového občanského zákoníku, který teprve nabude účinnosti.
Abstract in different language: This thesis is intended to provide the reader an overview of the most serious problems of legislation that covers the Baby hatches. The work is divided into five chapters. The first chapter deals with basic concepts, that are present in the whole degree work. The second chapter presents a selection of fundamental children?s rights that are violated by the use of the Baby hatches. The rest of the thesis has been devoted to the specific legal problems, both in the area of private law and public law. Most of the work provides a comparison of current legislation and the legislation of the valid new Civil Code, that will comes into effect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova_Veronika_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Dvorakova.pdfPosudek vedoucího práce925,98 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Dvorakova.pdfPosudek oponenta práce998,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Dvorakova.pdfPrůběh obhajoby práce276,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.