Title: Licenční smlouva
Other Titles: License agreement
Authors: Lörincz, Tomáš
Advisor: Žikovská, Petra
Referee: Hák, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7999
Keywords: licenční smlouva;licence;autorský zákon;autorské právo;autorská ochrana;dílo;autor;podlicence;copyright
Keywords in different language: license agreement;license;copyright;right of authors;copyright protection;work;author;sublicense;copyright
Abstract: Licenční smlouva je z podhledu tvůrčích osobností velmi důležitým instrumentem, jenž je upraven v autorském zákoně, který chrání autorská práva, jež se vyvíjela dlouhá staletí. Proto diplomová práce Licenční smlouva začíná historickým vývojem autorskoprávní ochrany. Poté se plynule přechází na široký pojem autorského práva, kde se autor věnuje problematice autorského díla, autorství a jejich ochrany. Třetí část se věnuje již samotné licenční smlouvě, která chrání práva autorů vůči nabyvatelům licence. Zde je charakterizována licence a její typy a následně náležitosti smluv a možnosti odstoupení nebo naopak rozšiřování v podobě podlicencí. V poslední kapitole se pak analyzuje konkrétní smlouva z praxe, zda je v souladu se zákonem či nikoliv.
Abstract in different language: Licence agreement is an important instrument from an author's view which is regulated by copyright law. Copyright law is a form of protection which has been evolved over centuries and that is the reason why begins this diploma thesis with historical development of copyright protection. Next part is devoted to broad concept of copyright law which deals with copyright, authorship and their protection. Third part is devoted to license agreement, which protects author's law against licensees. Here is characterized license, their types and requisites of contracts and the possibility of cession or, conversely, expansion in the form of sublicenses. The final chapter then analyzes the practice of a particular contract, whether it is in accordance with the law or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Licencni smlouva.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Lorincz.pdfPosudek vedoucího práce618,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Lorincz.pdfPosudek oponenta práce908,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Lorincz.pdfPrůběh obhajoby práce319,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.