Title: Analýza využití obnovitelných zdrojů energie pro dřevostavbu roubeného typu v podhůří Šumavy
Other Titles: Analysis of renewable energy sources utilization for timber house in Šumava foothills
Authors: Podzemský, Ondřej
Advisor: Škorpil, Jan
Škorpil, Jan
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8240
Keywords: obnovitelné zdroje energie;solární energie;větrná energie;biomasa;výkon zařízení;nízkoenergetická stavba;energetická charakteristika objektu
Keywords in different language: renewable energy;solar energy;wind energy;biomass;performance of equipment;low-energy building;energy characteristics of building
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou využití dostupných obnovitelných zdrojů energie pro dřevostavbu roubeného typu, situovanou v podhůří Šumavy. V práci jsou popsány typy obnovitelných zdrojů energie, které mohou být pro daný objekt využity. Dále se v práci autor zabývá konkrétním návrhem systémů využívajících daných obnovitelných zdrojů energie pro nízkoenergetickou dřevostavbu. Při návrhu autor vychází ze specifických zeměpisných a klimatických podmínek zájmové lokality a okrajově se dotýká i ekonomického zhodnocení navrženého energetického systému.
Abstract in different language: This bachelor work analyzes the use of available renewable energy sources for wooden building of timbered type, situated in the Šumava foothills. The thesis describes the types of renewable energy, that can be used for the object. Furthermore, the autor is dealing with specific design of the system use renewable energy sources for low-energy construction. During designing the author based on specific geographic and climatic conditions location of interest and marginally is dealing economic assessment of the proposed energy system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_podzemsky.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFView/Open
053479_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,61 kBAdobe PDFView/Open
053479_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,55 kBAdobe PDFView/Open
053479_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.