Title: Implementace sběrnice CAN s ohledem na EMC
Other Titles: Implementation of CAN bus according to EMC
Authors: Kalčík, Martin
Advisor: Kubík, Zdeněk
Kubík, Zdeněk
Referee: Skála, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8247
Keywords: CAN;fyzická vrstva;elektromagnetická kompatibilita;elektrostatický výboj;budič CAN;TJA 1050;CAN_H;CAN_L;diferenční napětí;rozdělené zakončení;řídící jednotka
Keywords in different language: CAN;physical layer;electromagnetic compatibility;electrostatic discharge;CAN driver;TJA 1050;CAN_H;CAN_L;differential voltage;split termination;the control unit
Abstract: Bakalářská práce se vztahuje k fyzické vrstvě sběrnice CAN. Jsou v ní popsány různé možnosti zakončení sběrnice, její topologie, jakým způsobem se na ní připojují jednotlivé řídící jednotky, komunikace po sběrnici a řešení kolizí. Bakalářská práce také pojednává o složení řídící jednotky, které komponenty se v ní vyskytují a jakou mají v řídící jednotce funkci. Zmíněna je i délka sběrnice CAN v závislosti na přenosové rychlosti a maximální počet řídících jednotek, které mohou být ke sběrnici připojeny. Druhá část bakalářské práce pojednává o elektromagnetické kompatibilitě, ochraně proti elektrostatickým výbojům a jsou zde popsány vlastnosti základních profilů kabelů, které se používají k realizaci samotné sběrnice CAN. V práci je popsán i budič sběrnice CAN, TJA 1050, se kterým je prováděno měření.
Abstract in different language: Bachelor thesis relates to the physical layer of CAN bus. There are described various options for bus termination, its topology, how to connect the individual control units, bus communication and resolving conflict. Bachelor thesis also discusses the composition of the control unit, which component occurs in it and what is their function in the control unit. Mentioned is the length of the CAN bus, depending on the transmission rate and the maximum number of control units that can be connected to the bus. The second part of the thesis deals with the electromagnetic compatibility, electrostatic discharge protection and describes the basic features profiles of cables that are used to implement the actual bus. The thesis also describes the CAN bus driver, TJA 1050, with which is providing a measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbernice CAN.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
053490_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,06 kBAdobe PDFView/Open
053490_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,1 kBAdobe PDFView/Open
053490_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.