Title: Vliv ionizačního záření na životnost polovodičových součástek
Other Titles: Influence of ionization radiation on semiconductors
Authors: Totzauer, Pavel
Advisor: Holík, Michael
Holík, Michael
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8274
Keywords: ioinizační záření;polovodiče;kosmické záření;beta záření;alfa záření;neutrony;degradační procesy;stínění
Keywords in different language: ionization radiation;semiconductors;cosmic ray;beta ray;alpha ray;neutrons;degradation processes;shielding
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivy ionizujícího záření na polovodičové součástky. Nejprve jsou popsány různé druhy záření vyskytující se v možných oblastech využití součástek. Dále se práce zabývá degradačními procesy v polovodičích způsobeny právě ionizujícím zářením s větším důrazem na vlivy způsobené celkovou absorbovanou dávkou záření. Vlivy způsobené SEE jsou popsány pouze okrajově, jelikož jsou součástí jiných prací. V poslední části je zohledněn postup při návrhu zařízení a vlivy, které je nutné uvažovat. Na konci práce je uvedeno několik příkladů záření odolných součástek používaných v dnešní době.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with the effects of ionizing radiation on semiconductor devices. At first it describes various types of radiation occurring in the possible areas of component application. Furthermore the thesis deals with degradation processes in semiconductors caused by ionizing radiation with a greater emphasis on effects caused by total absorbed dose of irradiation. The effects caused by SEE are discussed only in passing, as they are part of other thesis. The last part is taken into account in the process of designing equipment and the factors that should be considered. At the end there are a few examples of radiation resistant components used nowadays.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv ionizacniho zareni na zivotnost polovodicovych soucastek.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
054107_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,96 kBAdobe PDFView/Open
054107_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,75 kBAdobe PDFView/Open
054107_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.