Title: Pohled do lidského těla - historie neinvazivních, diagnostických a léčebných metod
Other Titles: Look into human body - history of non invasive, diagnostic and medical methods
Authors: Říha, Vladislav
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8353
Keywords: historie;neinvazivní diagnostické léčebné metody;čínská medicína;pulzní diagnostika;reflexologie;akupresura;rentgen;endoskopie;magnetická rezonance
Keywords in different language: history;non invasive diagnostic medical methods;chinese medicine;pulse diagnostics;reflexology;acupressure;X-ray machine;endoscopy;magnetic resonance
Abstract: Moje práce se zaobírá vybranými neinvazivními, diagnostickými a léčebnými metodami od starověku do současnosti a skládá se z těchto čtyř kapitol. V první kapitole uvádím Čínu jako počátek zrození neinvazivních diagnostických léčebných metod. Odpor čínských lékařů ke krvi bylo štěstí v neštěstí. A právě proto zde mohl plně vypuknout rozkvět v této oblasti. Ve druhé kapitole představuji počátky rentgenologie a radiodiagnostiky jako nově zrozeného vědního oboru. Hlavní postavou tohoto odvětví je Wilhelm Conrad, po kterém nese i jméno. Do třetí kapitoly vybírám dva okruhy z moderní diagnostiky ? Endoskopie a Magnetická rezonance - se kterými jsem měl tu čest se blíže osobně ?seznámit?. Obě metody se dnes zdárně a rychle rozvíjejí ku prospěchu celého lidského společenství. Do budoucnosti se dá předpokládat, že na jejich bázi vzejdou, ještě účinnější a pro pacienta méně zatěžující, nové praktiky. Čtvrtá kapitola je rozhovor s MUDr. Karlem Východským o využívání moderních a perspektivních lékařských metodách používaných v současné medicíně v konkrétní lékařské praxi. Tato diplomová práce popisuje bezbolestné metody léčby. Diplomová práce vypovídá o historii a vývoji těchto metod s ohledem na jejich uplatnění v dnešní době.
Abstract in different language: My thesis deals with non invasive diagnostic and medical methods from the ancient times to the present. It includes four chapters. In the first one I have inroduced China as the beginning of inception of the non invasive diagnostic and medical methods. China doctors´ aversion to blood was a blessing in disguise and that was the reason why the boom in this branch could fully start. The second chapter concerns the beginning of rentgenology and radiodiagnosis as the new originated branch of science. The main representative of this branch is Wilhelm Conrad Röntgen whose name we can recognize in the name of rentgenology. In the third chapter I have chosen two spheres of the modern diagnosis - Endoscopy and Magnetic resonance which I could get to know personally. Both this methods are successfully and quickly developer and that means a benefit for whole human society. In future we can suppose that there will be developed new and pacient friendly practices based on them. The fourth chapter is an interview with MUDr. Karel Východský with who I talked about using the modern and perspective methods in the present medical science as well as in the particular medical practise. This thesis is about history and development of these methods with regard to their currently use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni bakalarska prace.pdfPlný text práce990,88 kBAdobe PDFView/Open
Riha V.pdfPosudek vedoucího práce135,39 kBAdobe PDFView/Open
Riha O.pdfPosudek oponenta práce50,8 kBAdobe PDFView/Open
Riha P.pdfPrůběh obhajoby práce43,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.