Title: Spaß mit Morphologie? Didaktische Konzepte für den grammatischen/morphologischen Stoff im Rahmen des DaF-Unterrichts
Other Titles: Fun with morphology? Educational proposals for grammatical / morphological curriculum in the context of teaching German language
Authors: Hájková, Alena
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9050
Keywords: hra;kreativita;gramatika;školní hodnocení;gramatické hry;moderní metody výuky
Keywords in different language: game;creativity;grammar;classification;grammar games;modern methods of teaching
Abstract: Tato práce se zabývá kreativní formou výuky, především využitím gramatických her ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Snaží se objasnit, v čem tkví posun původního významu (řeckého) slova scholé a hledá příčiny tohoto posunu. V první části nazvané KREATIVITA je nejdříve tento pojem vysvětlen, poté rozebrán v souvislosti s dnešní výukou a hodnocením a jsou nastíněny možnosti jak lze kreativní výuku podpořit. Kapitola HRY VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA vystvětlí pojem hra z různých hledisek a podrobně je rozdělí. Zabývá se taktéž negativní stránkou využití her a problémi, které mohou vyvstat během využítí her ve výuce. V této části jsou také uvedeny některé příklady her využitelných pro výuku gramatiky. V praktické části práce jsou podrobně rozebrány poznatky z výuky, která byla pro praktickou část práce uskutečněna.
Abstract in different language: This thesis deals with creative ways of teaching, use of grammatical games in teaching German as a foreign language. In the first part, the concept of creativity is first explained, and then analyzed in the context of today's teaching and outlines the ways how the creativity could be supported. Chapter Games in German language teaching explains the concept of games from different perspectives and describes the types of games in detail. It deals also with the negative aspect of the use of games and with problems that may arise during the use of games during the lessons. This section also lists some examples of usable games for teaching grammar. In the practical part of the thesis the experiences from the illustrative lessons are discussed in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALENA HAJKOVA_SPASS MIT MORPHOLOGIE_2013_BP.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
hajkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce489,69 kBAdobe PDFView/Open
hajkova_op.pdfPosudek oponenta práce267,76 kBAdobe PDFView/Open
hajkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce100,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.