Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Jaroslav
dc.contributor.authorPechová, Kateřina
dc.contributor.refereeSkalický, Jiří
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:38Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:38Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52434
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9520
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o problematice nákladů, které vznikají převážně jako důsledek plýtvání. V dnešní době složité ekonomické situaci je pro firmy nadmíru důležité, aby znaly a ovládaly svoje náklady. Hlavním cílem práce je realizace metody 5S na vybraném pracovišti ve společnosti BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. a zjištění nákladovosti činností na tomtéž pracovišti. Autorka rozdělila celou práci na teoretickou a praktickou část. Teoretická část tvoří podklad pro praktickou část. V ní jsou vznikající náklady snižovány pomocí procesního řízení a aplikace metody 5S. Jsou vymezeny náklady na činnosti při vybraném procesu a nastínění investice, jež zaznívá v návrzích autorky pro zlepšení. V příloze se nalézá několik obrázků z realizace 5S, procesní modely, layout a samotný stroj, o kterém pojednává celá práce.cs
dc.format82 s. (118 894 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný.cs
dc.subjectprocescs
dc.subject5Scs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectactivity based costingcs
dc.titleOptimalizace podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmycs
dc.title.alternativeThe Optimization of business processes in order to monitor the costs of the companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessclosedAccess
dc.description.abstract-translatedThis Diploma work discusses the problems of company costs that arise from wasting. These days, it is very important for a company to know and manage its costs. The main goal of this work is realisation of method 5S on a selected workplace and establishing the activity costs on the same workplace. This workplace is situated in the company BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. Authoress has devided the work into two parts. The first part is focused on the theory that has been used in the second part. In the second part the costs have been reduced by process management and aplication of 5S method. The activity costs of a selected process have been specified. There is also the description of an investic that has been recommended by the authoress. In the supplement there are photos of the realisation, process models pictures and layout.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translated5Sen
dc.subject.translatedwastingen
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatedactivity based costingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Katerina Pechova K10N0129Ppdf.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_pechova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
DP_pechova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
DP_pechova.PDFPrůběh obhajoby práce158,45 kBAdobe PDFView/Open
Pechova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP418,43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.