Title: Historie Rakovníka v didaktické aplikace ve vyučování vlastivědy na 1.stupni ZŠ
Other Titles: Didactical application of history of Rakovnik - teaching history at an elementary school
Authors: Veselá, Tereza
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9634
Keywords: regionální dějiny;didaktika vlastivědy;historie Rakovníka
Keywords in different language: regional history;history of Rakovnik
Abstract: Každý by se měl seznamovat s minulostí svého domova a poznávat jeho tajemství. Domnívám se, že každá obec by měla mít pro tyto účely zpracovaný materiál a ten by měl být pedagogům k dispozici. Bohužel jsem zjistila, že město Rakovník takto zpracovaný materiál nemá, a tak jsem se pokusila zpřehlednit a ucelit historii Rakovníka, zpracovat důležité historické památky, pověsti a významné osobnosti vztahující se k městu. Dalším mým cílem bylo vytvoření souboru didaktických činností vhodných pro vyučování regionálních dějin zábavnou formou, která by žáky zaujala a vzbudila v nich zájem o historii. Město Rakovník leží asi 60 km západně od Prahy, v členité krajině s mohutným komplexem křivoklátských lesů. Poloha města ovlivňovala a dodnes má velký vliv na způsob života zdejších obyvatel. Doklady o osídlení města existují po celé pravěké období, ale samotný název Rakovník je poprvé doložen až roku 1252, tehdy měl funkci komorního, tržního městečka. Statut královského města získal Rakovník v roce 1588 od Rudolfa II. Velkým rozvojem prošlo město v 19. století, kdy byla do Rakovníka přivedena železniční trať a došlo také k rozvoji průmyslu. Ve 20. století se začal rozvíjet kulturní a společenský život. Městem okresním se stal Rakovník roku 1850.
Abstract in different language: Everyone should be acquainted with the history of their home and explore its secrets. I suppose that for these purposes every municipality should have a document prepared,which should be available to teachers. Unfortunately, I found out that the town of Rakovník does not have such a document at hand. That is why I tried to clarify and summarize the history of Rakovník, to describe important historical monuments, legends and remarkable personalities related to the town. My next goal was to create a set of educational activities suitable for teaching regional history in an entertaining way that would attract pupils and arouse their interest in history. Rakovník is situated about 60 km west of Prague, in a rugged landscape with a massive complex of Křivoklát forests. The location of the town has always had a great influence on the way of life of its inhabitants. The evidence of the town settlement traces back to the prehistoric times, but the name "Rakovník" itself was not documented until 1252, when it used to function as a provincial, market town. Rakovník was granted the status of the royal town by Rudolf II in 1588. The town underwent major development in the 19th century, when it was connected to the railway network and also the town's industry started to flourish. In the 20th century the cultural and social life began to develop. Rakovník became the county town in 1850.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novaDP.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
Vesela V.pdfPosudek vedoucího práce136,15 kBAdobe PDFView/Open
Vesesla O.pdfPosudek oponenta práce84,97 kBAdobe PDFView/Open
Vesela P.pdfPrůběh obhajoby práce26,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.