Title: Křesťanství v římském impériu - od pronásledování ke státnímu náboženství
Other Titles: Christianity in the Roman Empire - from Persecution to State Religion
Authors: Škardová, Kateřina
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9688
Keywords: křesťanství;Římská říše;Ježíš Kristus;mučedníci;pronásledování
Keywords in different language: christianity;Roman empire;Jesus Christ;martyr;persecution
Abstract: Téma diplomové práce Křesťanství v římském impériu - od pronásledování ke státnímu náboženství. Ve snaze zpracovat ucelený pohled na danou problematiku, se autorka zaměřila na několik stěžejních celků. Prvním z nich je vznik křesťanství, především z hlediska historického, se zaměřením na hlavní představitele rodícího se křesťanského náboženství včetně Ježíše z Nazareta. V návaznosti na tyto osobnosti je řešena i problematika postupného rozšíření křesťanství na území tehdejší římské říše. Poměrně obsáhlou část práce autorka věnovala problematice raně křesťanských mučedníků, která jevila jako jedna ze stěžejních kapitol vývoje raně křesťanského společenství. Tuto část je uzavřena obdobím završujícím práci - vítězstvím křesťanství a jeho prohlášením za státní náboženství. Pro úplnost byly zmíněny i vybrané odchylky od hlavního proudu křesťanského učení a jejich představitelé. V samotném závěru práce autorka přiblížila problematiku křesťanského náboženství jako náboženství vzešlého z judaismu a rozpory, které sebou tato transformace přinesla. Vzhledem k tematické obsáhlosti zpracovávané oblasti, jsem se zaměřila na nejdůležitější milníky vývoje raného křesťanství v daném období a vybranými kapitolami podala co nejucelenější obraz aspektů důležitých pro vznik křesťanského náboženství.
Abstract in different language: The diploma topic is Christianity in the Roman Empire - from Persecution to State Religion. In an attempt to show a complete overview of the topic, the author focused on several principal chapters. The first chapter deals with the origins of Christianity from the historical perspective emphasising the main representatives of the nascent Christian religion including Jesus of Nazareth. With reference to these personalities, the author discusses the gradual spreading of Christianity within the Roman Empire. The author further draws readers? attention to the issue of Early Christian martyrs, which is considered fundamental for the evolution of Early Christianity. This chapter is concluded by the period of Christianity?s victory and its declaration the state church of the Roman Empire. To make the picture complete, some selected deflections from the Christianity mainstream and its representatives are also mentioned in the thesis. In conclusion, the author outlines the issue of Christianity as a religion arisen out of Judaism and consequent discrepancies. Considering the breadth of the topic selected, the author focuses on the most significant milestones of the Early Christianity evolution in the period given, and through the chapters chosen she strives to give the most comprehensive overview of the aspects necessary for the formation of Christian religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Katerina Skardova.pdfPlný text práce512,4 kBAdobe PDFView/Open
Skardova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce53 kBMicrosoft WordView/Open
DP - oponent Neupauer - Skardova.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Skardova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce463,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.