Title: Nulté ročníky, předškolní zařízení a jejich srovnání
Other Titles: Zero classes, pre-school and their comparison
Authors: Bartoňová, Ivana
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12030
Keywords: vývoj dítěte;předškolní věk;vliv rodiny;motorika;kognitivní vývoj;školní zralost;školský systém;mateřská škola;nultý ročník;výzkum;test školní zralosti
Keywords in different language: child development;pre-school age;family influence;motor skills;cognitive development;school maturity;school system;kindergarten;zeroth grade;research;test of school maturity
Abstract: Cílem diplomové práce je srovnání nultých ročníků a předškolních zařízení, konkrétně se práce věnuje úrovni připravenosti dětí pro vstup na základní školu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje vývojové období dítěte od prenatálního vývoje až po předškolní věk, který je více přiblížen. Je zde popsána školní připravenost a důvody odložení školní docházky. Další část stručně popisuje Rámcově vzdělávací systém pro předškolní vzdělání. Charakterizuje nultý ročník a mateřskou školu a jejich školní vzdělávací program. Praktická část je zaměřena na testování dětí a vyhodnocení výsledků. Výsledky výzkumu nám ukazují, jak jsou děti z předškolních zařízení připraveny.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is the comparison of the zeroth grades and preschools. Specifically, the thesis studies the level of preparedness of the children to enter grade school. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part covers the developmental stage of the child from the pre-natal development to the pre-school age, which is more carefully described. It describes preparedness for school and reasons for a delayed start. The following part briefly describes the Framework education system for pre-school education. It characterizes the zeroth grade and the kindergarten and their school educational program. The practical part is focused on testing the children and evaluation of the results. The results of the research show us how well prepared by the pre-school facilities the children are.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Ivana Bartonova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Bartonova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,81 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova - oponent.pdfPosudek oponenta práce386,08 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce80,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.