Title: Psychologická problematika stresu u studentů vysokých škol
Other Titles: Psychological issue of stress of university students
Authors: Koutníková, Kateřina
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12042
Keywords: stres;vysoká škola;student;studium;náročné životní situace;duševní hygiena;zátěž;stresor;copingové strategie;vzdělání
Keywords in different language: stress;university;student;study;difficult life situations;mental hygiene;strain;stressor;coping strategies;education
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou stresu u studentů vysokých škol. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které popisují zátěžové situace a techniky vyrovnávání se s nimi. Jsou analyzovány pojmy, které se týkají nejen stresu, ale i duševní hygieny a relaxace. Cílem praktické části bylo zjistit příčiny zátěže, náchylnost ke stresu, a používání copingových strategií studenty vysokých škol. Následně byly porovnávány rozdíly mezi humanitně a technicky zaměřenými studenty.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of stress of university students. The theoretical part contains four chapters that describe stressful situations and techniques of coping with them. The terms that relate not only stress but also mental health and relaxation are analyzed. Aim of practical part was to determine the causes of burden, susceptibility to stress, and the use of coping strategies of university students. The differences between humanistic and technically oriented students were subsequently compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Koutnikova.PDFPlný text práce983,8 kBAdobe PDFView/Open
Koutnikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,3 kBAdobe PDFView/Open
Koutnikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce323,99 kBAdobe PDFView/Open
Koutnikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.