Title: Kardiorespirační kapacita hráčů extraligového mužstva kopané
Other Titles: Cardiorespiratory capacity of football extraleague players
Authors: Strejček, Matěj
Advisor: Novák, Jaroslav
Referee: Votík, Jaromír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12874
Keywords: kardiorespirační kapacita;fyziologické parametry;antropometrické parametry;kopaná
Keywords in different language: cardiorespiratory capacity;physiological characteristics;anthropometric characteristics;football
Abstract: Předložená diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí, z části teoretické a praktické. V teoretickém východisku mé práce nejprve charakterizuji jednotlivé pohybové schopnosti, které mají nesporný vliv na výkon fotbalisty. Zabývám se jejich obecnou charakteristikou, rozdělením, metodami rozvoje atp. Dále se v teoretické části práce věnuji popisu jednotlivých fyziologických charakteristik sportovního výkonu, přičemž zvýšenou pozornost samozřejmě věnuji kardiorespiračnímu systému a charakteristice jeho jednotlivých fyziologických parametrů. Poslední významná podkapitola teoretického východiska práce se zabývá detailním popisem a charakteristikou zátěžových vyšetření a komplexních tělovýchovných lékařských prohlídek. Praktická část práce srovnává úroveň vybraných fyziologických a antropometrických charakteristik u profesionálních hráčů kopané. Tyto údaje byly získány právě pomocí komplexního tělovýchovného lékařského vyšetření. Jednotlivé parametry jsou pak pomocí tabelačního a grafického znázornění v podkapitole výsledky přehledně porovnány.
Abstract in different language: The thesis consists of two main parts - theoretical and practical. The theoretical basis of my work first characterizes individual movement skills that have an undeniable impact on the performance of a soccer player. I deal with their general characteristics, division, methods of development etc. Furthermore in the theoretical part, I describe individual physiological characteristics of sport s performance, with special attention devoted to cardiorespiratory system and the characteristics of its individual physiological parameters. The last significant subchapter of the theoretical basis of the work deals with a detailed description and characterization of the stress tests and complex medical and physical examinations. The practical part compares the level of selected physiological and anthropometric characteristics among professional football players. These data were obtained through a comprehensive medical andy physical examination. The individual parameters are then clearly compared using tabular and graphical representation in the results.subchapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Strejcek.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
STREJCEK - VP.pdfPosudek vedoucího práce209,35 kBAdobe PDFView/Open
STREJCEK - OP.pdfPosudek oponenta práce171,48 kBAdobe PDFView/Open
STREJCEK.pdfPrůběh obhajoby práce49,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.