Title: Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Other Titles: Neuroticism of children in facilities for children requiring immediate help
Authors: Krejčová, Vladislava
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12951
Keywords: temperament;neuroticismus;zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;labilita;stabilita;dědičnost;výchova;prevence
Keywords in different language: temperament;neuroticism;facilities for children requiring immediate help;unsteadiness;stability;inheritance;education;prevention
Abstract: Bakalářská práce na téma "Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" se zabývá, jak již plyne ze samotného názvu, dimenzí neuroticismu, vlivu této dimenze na chování dětí. Teoretická část se věnuje jednotlivým oblastem, které mají přispět k hlubšímu pochopení problematiky. Je rozdělena do pěti základních částí, v první části se věnuje psychologii osobnosti, v druhé části struktuře osobnosti, v třetí části dimenzi neuroticismu, ve čtvrté části přehledovými studiemi této dimenze a v páté části charakteristikou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzkumná část se věnuje praktickému aplikování poznatků získaných z části teoretické, ale také hledání vztahu mezi výsledky testů neuroticismu získaných od respondentů, rozborem kresby a pozorování klientů zařízení.
Abstract in different language: Thesis on the theme "Neuroticism of children in facilities for children requiring immediate help" is about dimensions neuroticism and the influence of this dimension on the behaviour of children. The aim of this work is to describe the characteristics of this dimension, to explain its causes and consequences. The theoretical part is divided into five basic parts. The first part deals with the psychology of personality, the second part with the structure of personality, the third part with the dimension of neuroticism, the fourth part with the survey studies of this dimension and the fifth part with the characteristics of facilities for children requiring immediate help. The research part is dedicated to the practical application of knowledge gained from the theoretical but also finding the relationship between neuroticism test results obtained from the respondents, the analysis of the drawing and observation of the client.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Krejcova.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Krejcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,18 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce363,02 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.