Title: Nejčastější chyby ve výslovnosti německého jazyka a jejich příčiny u žáků středních škol
Other Titles: The most common pronunciation mistakes in German and their causes with secondary school students
Authors: Kolínský, Jakub
Advisor: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12957
Keywords: fonetika;výslovnost;němčina;výuka
Keywords in different language: phonetics;pronunciation;german;education
Abstract: Tato kvalifikační práce se v teoretické části blíže zabývá oblastí foneticko-fonologického plánu německého jazyka, v části praktické pojednává o výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Na projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce psaného textu. Jednotlivé výkony respondentů byly nahrávány. Zkušební text byl vybírán s ohledem na stupeň a předpokládanou jazykovou kompetenci respondentů, dosahoval úrovně A2 SERR. Součástí výzkumu byl také dotazník, který měl sloužit k odhalení potencionálních příčin daného stavu u jednotlivých respondentů. Vlastní fonetický rozbor jednotlivých výkonů byl rozdělen na tři základní složky, a to na oblast vokalickou, konsonantickou a suprasegmentální. V rámci všech tří oblastí byl vždy určen celkový počet daných jednotek, dále byl určen počet chybně realizovaných segmentů v dané skupině a následně byl určen procentuální výměr chybovosti příslušné skupiny. V rámci suprasegmentální úrovně byla zohledněna pouze oblast intonačních průběhů, a to terminálních, progredientních a interogativních. Výměr chybovosti byl určen jednak komplexně ve všech třech úrovních dohromady, jednak v rámci každé oblasti zvlášť. V rámci vokalismu a konsonantismu dále byly vybrány jednotky, u kterých byla zjištěna nejvyšší míra chybné realizace. Výsledkem projektu bylo komplexní i segmentální zjištění fonetické úrovně respondentů a možných příčin daného stavu.
Abstract in different language: The thesis discusses issues associated with teaching pronunciation in German as a foreign language classes. Specifically, a student research project investigating pronunciation skills of secondary school students in Plzen is presented. The data collected through a reading aloud task and a questionnaire are analyzed and causes of pronunciation problems are explored. It is concluded that more pronunciation practice is needed in German classes to improve students' pronunciation skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolinsky_1.0x.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
kolinsky_vp.pdfPosudek vedoucího práce352,27 kBAdobe PDFView/Open
kolinsky_op.pdfPosudek oponenta práce357,31 kBAdobe PDFView/Open
kolinsky_obh.pdfPrůběh obhajoby práce118,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.