Title: Automatizovaný systém detekce barvy
Other Titles: Automated system of color detection
Authors: Trunec, Luboš
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13105
Keywords: detekce barvy;mikropočítač;robotika;vývojový kit EvB 5.1;PWM;servo;kinematika;programování
Keywords in different language: color detection;microcontroller;robotics;development kit EvB4.3;PWM;servo;kinematics;programming
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá řízením robotické ruky a automatickou detekcí barvy pomocí navrženého senzoru. Řízení zajišťuje univerzální řídící jednotka EvB 5.1. Práce je zaměřena na odvětví robotiky a seznámení s problematikou přímé a inverzní kinematiky. Inverzní úloha kinematiky je navržena a řešena přímo pro použitý model robotické ruky a na základě získaných výsledků je robotická ruka schopna najet do libovolného bodu v prostoru. Je zde kladen důraz na řízení a návrh prostředků pro správnou funkci celého systému. Takto sestavený model manipulátoru by měl sloužit jako demonstrační model podobného manipulátoru v praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with control of a robotic arm and automatic color detection using the proposed sensor. Control provides universal control unit EvB 5.1. The work is focused on the robotics industry and on familiarity with the issues of direct kinematics. Inverse kinematics is designed and solved directly for used model of the robotic arm and on the basis of results obtained, the robotic arm is able to move to any point in space. There is an emphasis on control and design resources for proper functioning of the system. Thus assembled manipulator should serve as a demonstration model of a similar manipulator in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lubos Trunec.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
058452_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,42 kBAdobe PDFView/Open
058452_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,31 kBAdobe PDFView/Open
058452_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.