Title: Identifikační procesy v přípravě na školní matematiku
Other Titles: Identification processes in school mathematics preparation
Authors: Zagorová, Věra
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13753
Keywords: Identifikační proces;strom třídění;předmatematická výchova;matematika;interaktivita;manipulační činnost;strategie.
Keywords in different language: Identification process;sorting tree;pre-math education;mathematics;interactivity;handling activity;strategy.
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o rozvoji identifikačních procesů ovlivňujících přípravu na školní matematiku. Rozvoj probíhá prostřednictvím aktivit zaměřených na strom třídění. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části se zabývám vymezením pojmů a vztahů potřebných pro třídění. Dále zde uvádím vývoj dítěte v předškolním i mladším školním věku v kontextu předmatematické a matematické výchovy. Metodologická část je rozdělena do 5 paragrafů. Kromě cílů práce, hypotéz a podmínek experimentu jsou zde zařazena i kritéria pro vyhodnocení pozorování a podmínky pro realizaci experimentu. Zároveň je uveden výčet jevů ke sledování. Experimentální část se opírá o scénáře aktivit, jejich charakteristiku a popis průběhu experimentu. V této části porovnávám v 1. třídě ZŠ skupinu žáků, která v předškolním věku rozvíjela identifikační procesy sérií herních aktivit zaměřených na třídění, se skupinou žáků, která se s těmito herními aktivitami neseznámila.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of identification processes influencing preparation for school mathematics. Development takes place through activities aimed at sorting trees. The thesis is divided into three parts. The theoretical part deals with defining the concepts and relationships needed for sorting. Then I present the child's development in the preschool and early school age in the context pre-math and math education. The methodological part is divided into 5 sections. In addition to the objectives of the work, hypotheses and experimental conditions there are also included criteria for evaluation and observation conditions for the realization of the experiment. At the same time, there is mentioned a list of events to monitor. The experimental part is based on scenarios of activities, their characteristics and description of the experiment. In this section, I compare a group of the first year of primary school pupils that pre-schoolers develop identification processes playing a series of activities aimed at sorting a group of pupils to these gaming activities accessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IDENTIFIKACNI procesy v priprave na skolni matematiku .pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Hodn.- Zagorova.pdfPosudek vedoucího práce137,32 kBAdobe PDFView/Open
XXII. Oponentni posudek bakalarske prace_ Zagorova.pdfPosudek oponenta práce46,88 kBAdobe PDFView/Open
Zagorova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce44,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.