Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorBoroňová, Jana
dc.contributor.refereeVacek, Jiří
dc.date.accepted2014-06-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:20Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:20Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier55731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14308
dc.description.abstractDiplomová práce posuzuje ekonomickou efektivnost a návratnost investičního projektu na základě přírůstkové metody. Po představení společnosti je formulováno poslání a vize podniku, ze které vyplývají strategické cíle a strategie k jejich dosažení. Následuje analýza externího a interního prostředí včetně stanovení příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek společnosti. Ústřední kapitolu práce představuje finanční plán s investicí. Na základě přírůstkové metody je vytvořen výkaz zisku a ztráty, rozvaha a cash-flow samotné investice. Příslušné výkazy posloužily k vyhodnocení ekonomické efektivnosti a návratnosti projektu prostřednictvím ukazatelů doby návratnosti, čisté současné hodnoty vnitřního výnosového procenta, indexu ziskovosti a diskontované doby návratnosti. Z analýzy citlivosti a matice rizik vyplynuly nejvýznamnější rizikové faktory, které se dále promítly do pesimistického scénáře. Dále je sestaven optimistický scénář a scénář nejpravděpodobnější varianty. Poslední kapitola shrnuje a vyhodnocuje výsledky předchozích kapitol.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectekonomická efektivnostcs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectvnitřní výnosové procentocs
dc.subjectdoba návratnostics
dc.subjectindex ziskovostics
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.titlePosouzení efektivnosti investičního projektu firmycs
dc.title.alternativeOpinion on efficiency of investment project companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis assesses the economic efficiency and return of the investment project based on the incremental method. After introduction of the company are defined the mission and vision of the company. The strategic objectives and strategies to achieve them result from strategies. Analysis of the external and internal environment including the determination of opportunities, threats, strengths and weaknesses of the company follow in the next part of thesis. The main chapter of work is the financial plan with investment. Based on the incremental method is created profit and loss statement, balance sheet and cash -flow investment. The relevant statements were used to evaluate the economic efficiency and viability of the project through indicators payback period, net present value, internal rate of return, profitability index and discounted payback period. The sensitivity analysis and risk matrix resulted in the most significant risk factors, which are reflected in the pessimistic scenario. Further is modeled an optimistic scenario and the most likely option. The last chapter summarizes and evaluates the results of the previous chapters.en
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedinvestmenten
dc.subject.translatedeconomic effectivenessen
dc.subject.translatednet present valueen
dc.subject.translatedinternal rate of returnen
dc.subject.translatedpayback perioden
dc.subject.translatedindex profitabilityen
dc.subject.translatedrisk analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_boronova.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
DP_boronova_VP.pdfPosudek vedoucího práce604,52 kBAdobe PDFView/Open
DP_boronova_OP.pdfPosudek oponenta práce574,15 kBAdobe PDFView/Open
Boronova.PDFPrůběh obhajoby práce813,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.