Title: Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta
Other Titles: Nursing care of the dialyzed patient
Authors: Pašková, Kateřina
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Čagánková, Eliška
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14803
Keywords: dialýza;edukace;chronický dialyzační program;edukační plán;ošetřovatelská dokumentace
Keywords in different language: hemodialysis;education;chronic dialysis program;education plan;nursing documentation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá edukací pacientů v chronickém dialyzačním programu. V práci je ověřováno, zda sestry pracující na dialyzačních odděleních považují edukaci pacientů za součást ošetřovatelské péče, zda edukují pacienty podle stanoveného edukačního plánu a v neposlední řadě, zda se o provedené edukaci vedou záznamy. V závěru práce je navržená edukační karta pro potřeby sester, které pracují na dialyzačním oddělení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the education of patiens on chronic dialysis program. The author examined wheter nurses working in dialysis departmens consider patient education as part of nursing care, wheter educated patients according to established educational plan and, ultimately, wheter carried out by education recorded. At the end of thesis is suggested educational handout for the needs of nurses, who work at the dialyses department.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Paskova pdf..pdfPlný text práce802,66 kBAdobe PDFView/Open
PaskovaK_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446,35 kBAdobe PDFView/Open
PaskovaK_oponent.pdfPosudek oponenta práce963,01 kBAdobe PDFView/Open
Paskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce408,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.