Title: Evropský patent
Other Titles: European patent
Authors: Ismail, Marcel
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18096
Keywords: evropský patent;patent;právo;mezinárodní smlouvy;úmluva o udělování evropských patentů;evropská patentová organizace;evropský patentový úřad
Keywords in different language: european patent;patent;law;international treaties;convention on the grant of european patents;european patent organisation;european patent office
Abstract: Tématem práce je evropský patent. Impulsem k výběru takto zaměřeného tématu mi byl vzrůstající počet soudních sporů týkající se porušování práv, příp. oprávněnosti existence patentů, jakožto i nezřídka velmi rozdílné ba dokonce opačně znějící rozsudky národních soudů v obdobných věcech. Z této problematiky pramení můj zájem o vývoj a sjednocování patentového práva v moderním globalizovaném světě, především pak na poli Evropské unie a zde nově vznikajících institutů a institucí. Práce je rozdělena do pěti kapitol s názvy Patent a patetové právo, Historie, Mezinárodní patentové právo, Evropský patent podle Úmluvy o udělování evropských patentů a Problematika.
Abstract in different language: The topic of this master thesis is European patent. The reason I chose this particular topic was the increasing number of infringements in patent law area and the frequent, diametrically opposite judgements. Another feature of this thesis describes the interest of unifying and therefore developing law, especially the European Union law and it's new units and institutions. The thesis is divided into five chapters named Patent and Patent law, History, International patent law, European patent according to the Convention on the Grant of European patent and the Problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marcel_Ismail.pdfPlný text práce949,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Ismail.pdfPosudek vedoucího práce987,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Ismail.pdfPosudek oponenta práce614,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Ismail.pdfPrůběh obhajoby práce262,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.