Title: Model robotického svařovacího systému
Other Titles: Model of robotic welding system
Authors: Kehl, Zdeněk
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18964
Keywords: manipulační systém;robotická paže;robotické svařování;kinematická dvojice;efektor;servomotor;mikroprocesor;vývojové rozhraní;přímá kinematická úloha;inverzní kinematická úloha;řídící algoritmus
Keywords in different language: handling system;robotic arm;robotic welding;kinematic pair;effector;servomotor;microprocessor;developmental interface;direct kinematics;inverse kinematics;control algorithm
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení a konstrukci modelu robotického svařovacího systému. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny teoretické základy robotiky a robotického svařování. Jsou zde popsány parametry řídícího rozhraní a mechanické konstrukce robotů. Dále se tato práce krajně zaobírá řešením přímé a inverzní kinematické úlohy, které slouží pro návrh matematického modelu robotu. Podrobněji je zde popsán návrh řídícího algoritmu a jeho činnost. Součástí této práce je také zhotovení robotického svařovacího systému. Jedná se o návrh a realizaci pracovního prostředí a jednotlivých modulů se kterými roboty pracují. Mechanická konstrukce, modifikace a kalibrace robotů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on designing and constructing a model of the robotic welding system. The individual chapters are set theoretic foundations of robotics and robotic welding. They also described the management interface parameters and mechanical design of robots. Furthermore, this work is easily concerned with the solution of direct and inverse kinematics, which are used to design a mathematical model of the robot. More details are here describes the design of control algorithm and its activities. Part of this work is the fabrication of robotic welding system. It is the design and implementation of the working environment and the individual modules with which the robots operate. Mechanical design, modification and calibration of robots.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zdenek Kehl.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058469_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058469_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058469_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.