Title: Marginal religious groups and sects in the United States - an analysis of their role in American society in the 21st century
Other Titles: Marginal religious groups and sects in the United States - an analysis of their role in American society in the 21st century
Authors: Kolčavová, Michaela
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19207
Keywords: náboženství;sekty;USA;21.století;novopohanství;druidismus;Wicca;Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů;mormoni;amišové;scientologie
Keywords in different language: religion;sects;USA;21st century;neo-paganism;druidry;Wicca;Church of Jesus Christ of latter-day saints;mormons;amish;scientology
Abstract: Tato bakalářská práce je napsána za účelem představit svým čtenářům přehled náboženství ve Spojených státech amerických a stručně představit pět vybraných okrajových náboženských skupin. Tato práce se soustředí na novopohanství a jeho dvě hlavní odvětví druidismus a Wiccu, dvě křesťanské denominace, což je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Amišové, a jedno hnutí osobního růstu nebo rozvoje, Scientologii. Jedna část diskutovaná v této práci je tématika okrajových náboženských skupin použitá v populární kultuře a několik zpráv z internetových stránek, odrážející některé problémy, které se mohou objevit v náboženských komunitách. V této práci jsou analyzovány statistiky. Tabulky a mapy poskytující data mohou být nalezeny v přílohách. Tato práce je rozdělena do několika kapitol s logickým uspořádáním a je napsána dokonce i pro čtenáře, kteří nedisponující žádnou hlubší znalostí tohoto tématu. Statistické údaje byly použity zejména z internetových zdrojů.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is written in order to introduce to its readers an overview of the religion in the United States of America and briefly introduce five chosen marginal religious groups. This thesis focuses on Neo-paganism and its two main branches Druidry and Wicca, two Christian denominations such as The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and Amish, and one movement of personal growth or development, Scientology. A part discussed in this thesis is the theme of marginal religious groups used in popular culture and some reports from internet websites, reflecting some problems that can occur in religious communities. In this thesis statistics are analysed. The tables and maps with providing data can be found in the appendices. This thesis is divided into several chapters, with a logical structure and it is written even for readers without any deep knowledge of the theme. The statistic data were used mainly from the internet sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT_Kolcavova_2015.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kolcavova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce596,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kolcavova - oponent.pdfPosudek oponenta práce586,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kolcavova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce304,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.