Title: Regionální geografie států Guinejského zálivu - projektové vyučování s využitím interaktivní tabule
Other Titles: Regional geography of the Guinea golf countries - project-based teaching using interactive board
Authors: Hoskovcová, Michaela
Advisor: Čechurová, Monika
Referee: Stacke, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19438
Keywords: regionální geografie;západní afrika;státy guinejského zálivu;projektové vyučování;výukový projekt;interaktivní tabule;analýza učebnic
Keywords in different language: regional geography;west africa;states gulf of guinea;project teaching;educational project;interactive whiteboard;analysis of students books
Abstract: Diplomová práce na téma Regionální geografie států Guinejského zálivu - projektové vyučování s využitím interaktivní tabule se skládá z několika částí. První částí je geografický výzkum spočívající ve sběru, analýze, komparaci a vizualizaci sekundárních dat a informací o státech Guinejského zálivu. V teoretické části je představena fyzicko-geografická a socioekonomická charakteristika států Guinejského zálivu. Jedním z cílů této práce je obsahová analýza pěti učebnic zeměpisu pro střední školy, konkrétně těch částí, které se týkají Afriky. Účelem obsahové analýzy učebnic je ucelená představa o tom, jakým způsobem a do jaké míry jsou informace o Guinejském zálivu zpracovány. Další část diplomové práce je zaměřena na projektové vyučování, které je zde krátce teoreticky představeno. Následně popisuje přípravu a realizaci navrženého výukového projektu Západní Afrika po proudu Nigeru, aneb jak se žije na pobřeží Guinejského zálivu, který byl ověřen v praxi. V závěru této diplomové práce je zhodnocení projektu jeho přínos pro žáky.
Abstract in different language: The thesis on Regional Geography States Gulf of Guinea the project teaching using interactive whiteboards consists of several constituent parts. The first part is a geographic research involving the collection, analysis, comparison and visualization of secondary data and information about the US Gulf of Guinea. The theoretical part of the thesis is focused on the physical geographic and socio-economic characteristics of the States Gulf of Guinea. The main goal of this thesis is the content analysis of five geography student´s books for secondary schools, particularly parts concerning Africa. The purpose of the content analysis of these student´s books is a comprehensive idea of how and to what extent are the information of the Gulf of Guinea processed. The following part of the thesis is focused on project-based learning, which is theoretically presented. Moreover, there is also described the preparation and implementation of the proposed educational project "West Africa downstream of Niger, or how to live on the Gulf of Guinea", which has been verified in practice. The evaluation of the project´s contribution to the pupils is summarized in the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace M. Hoskovcova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hoskovcova_vedDP.docxPosudek vedoucího práce42,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-hoskovcova_opoDP.docxPosudek oponenta práce43,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Hoskovcova.pdfPrůběh obhajoby práce332,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.