Title: Frekvence a formy vyjadřování příslovečného určení v současné publicistice
Other Titles: The frequency and forms of expressing of adverbials in current journalism
Authors: Blábolová, Lucie
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19694
Keywords: adverbiale;publicistický styl;zpráva;komentář;forma;frekvence;nevětná forma vyjádření;větná forma vyjádření;adverbium;adverbiální výraz;spojovací výraz;vedlejší věta příslovečná
Keywords in different language: adverbials;journalism style;piece of news;commentary;form;frequency;non-sentence form of expression;sentence form expression;adverb;adverbial expression;connecting expression;subordinate adverbial clause
Abstract: Diplomová práce se zabývá frekvencí a formou příslovečného určení v současné publicistice. Těžištěm práce je syntaktická analýza 40 textů excerpovaných z Hospodářských novin a 40 textů z Plzeňského deníku. Práce je zaměřena na texty analytického a zpravodajského charakteru, konkrétně se jedná o slohové útvary: komentář a zpráva. Cílem je zjistit typ příslovečného určení, který je ve sledovaných textech nejfrekventovanější a který naopak nejméně frekventovaný, a pokusit se je charakterizovat z hlediska jejich formy vyjádření.
Abstract in different language: The master thesis deals with frequency and form of adverbial in the current journalism. Its core is represented by a syntactic analysis of 40 texts extracted from "Hospodářské noviny" newspaper and 40 texts from "Plzeňský deník" newspaper. Main attention is brought to texts of analytic and journalism character, namely commentary and piece of news. The main objective is to find out which is the most frequent adverbial and in contrary which one is the less frequent and to try to define them from the point of view of their form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie_Blabolova_DP.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-blabolova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce32,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-blabolova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce52,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-blabolova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce63,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.