Title: Prology v nejstarší české hagiografii a historiografii
Other Titles: Prologs in the oldest Czech hagiography and historiography
Authors: Vastlová, Hana
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19696
Keywords: prolog;nejstarší česká literatura;kronika;legenda;Vita minor;Kosmova kronika;Kristiánova legenda;topos;raný středověk
Keywords in different language: preface;oldest czech literature;chronicle;legend;Vita minor;Kosmas chronicle;topos;Kristian´s legend;early middle ages
Abstract: Základním úkolem diplomové práce bylo zkoumat prology v nejstarší české hagiografii a historiografii. Zabývali jsme se prology Kosmovy Kroniky Čechů, Kristiánovy legendy a prologem Vita minor. Mezi důležité části práce patří seznámení s těmito primárními prameny. Prology jsou velmi důležitou částí středověkých děl, autor v nich navazuje užší vztah se čtenářem/ posluchačem a seznamuje nás s různými informacemi ze svého života (věk, postavení, vzdělání, jméno, zdroje). Patrná je autorova snaha čtenáře na dílo připravit a umožňují mu dílo lépe pochopit a porozumět mu. Proběhla komparace prologů, dále byly zachyceny zákonitosti tvorby prologů v období středověku. Byly uvedeny různé druhy topoi, vždy doložené příklady z primární literatury. Každý z autorů pojímá problematiku topoi různým způsobem, avšak základní myšlenka zůstává stejná - autor sám sebe haní, až shazuje.
Abstract in different language: The basic aim of this diploma thesis is to examine the prologues in the eldest czech hagiography and historiography. This thesis deals mostly with the prologues of The Cosmas' Chronicle of the Czechs, Christian's legend and the prologue of Vita minor. One of the important parts of this thesis is also the familiarization with these primary sources. Prologues are very imporant parts of medieval works. In prologues, the author stands in a closer relationship with the audience, he presents to the audience various information of his life (age, position, education, name, sources). The author's effort to prepare the reader for the work is evident; the given information enable the reader to better comprehend and understand the work itself. Further, the thesis offers comparison of the prologues and the rules for creation of prologues in the Middle Ages. Moreover, various kinds of topoi have been introduced, always supported by examples from primary sources. Each author deals with the issues of topoi in another way. However, the main idea remains the same the autor denigrates or even humiliates himself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana_Vastlova.pdfPlný text práce590,24 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-vastlova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-vastlova_viktora.pdfPosudek oponenta práce80,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vastlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.