Title: Phraseologismen und Funktionsverbgefüge in der österreichischen Standardvarietät des Deutschen: Ein kontrastiver Vergleich zum Tschechischen einschließlich von Unterrichtsvorschlägen für tschechische DeutschlernerInnen Frazeologismy a funkční slovesa v rakouské němčině: Kontrastivní srovnání s češtinou včetně učebních podkladů pro české studenty učící se německy
Other Titles: Phraseology and funktional verbs in Austrian standard language: Contrastive comparison in Czech,including study materiels for Czech students learning German
Authors: Poppová, Mathilda
Advisor: Tonsern, Clemens
Referee: Wittmann, Julia
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19847
Keywords: rakouská němčina;frazeologismus;funkční slovesa;frazeologizmy a funkční slovesa ve výuce cizího jazyka
Keywords in different language: phrasal;functional verbs;austrian variety of german;phraseologisms and functional verbs in second language learning
Abstract: Diplomová práce se zabývá frazémy a funkčními slovesy v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá představením lingvistické disciplíny frazeologie, vysvětlením pojmů frazém a funkční sloveso a popsání jejich rysů. Dále představuje rakouskou němčinu jako variantu německého jazyka a popisuje její specifickou slovní zásobu a gramatické zvláštnosti. Podklad pro praktickou část zde tvoří kapitola frazeologismy a funkční slovesa ve výuce cizího jazyka. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem z rakouského časopisu Profil (9. 3. 2015, 11) a návrhem učebních materiálů pro české studenty učící se německy.
Abstract in different language: This diploma thesis describes Austrian phrasal idioms and functional verbs. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with introduction of phraseology as a linguistic discipline, explanation of terms phrasal idiom and function verb, and description of their features. Furthermore, the thesis describes Austrian variety of German, its specific vocabulary and grammatical differences. The base for practical part is made by the chapter about phraseologisms and functional verbs in second language learning. The practical part itself deals with research of an Austrian magazine Profil (9.3.2015, No 11), and proposal of possible learning material for Czech students learning German language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Mathilda Poppova.pdfPlný text práce32,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Poppova_vp.pdfPosudek vedoucího práce95,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Poppova_op.pdfPosudek oponenta práce958,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Poppova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce273,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.