Title: Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989 - Vergleich des Ist-Zustands in den Medien und in den Köpfen der Bürger
Other Titles: Development of the Czech-German relations after 1989 - Comparison of the actual situation in the media and in the minds of citizens
Authors: Peková, Šárka
Advisor: Wittmann, Julia
Referee: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19851
Keywords: česko-německé vztahy;Česká republika;Německo;rok 1989;českoněmecká deklarace 1997;sudetoněmecká otázka
Keywords in different language: czech-german relations;Czech republic;Germany;year 1989;czech-german declaration 1997;sudeten german question
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá česko-německými vztahy po roce 1989. Zaměřuje se konkrétně na porovnání jejich zobrazení v seriózních českých online médiích s vnímáním a názory českých občanů. Teoretická část slouží jako představení česko-německých vztahů již od druhé světové války, a to zejména na politické úrovni. V praktické části následuje analýza veřejného mínění na vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Německem. Jako metodou výzkumu byl zvolen anonymní dotazník, který byl sestaven z 13 otázek. Výsledky dotazníku byly rozděleny do 3 kategorií a porovnány s poznatky z vybraných českých periodik. Na konci diplomové práce jsou přiloženy přehledné grafy a také kopie všech významných politických dokumentů mezi Českou republikou a Německem po r. 1989.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the Czech-German relations after the year 1989. It focuses specifically on comparison between their depiction in the serious Czech online newspapers with perceptions and opinions of the Czech population. The theoretical part serves as an introduction of the Czech-German relationships already from the end of the Second War, especially at the political level. In the practical part follows the analysis of public perception on interrelationships between the Czech Republic and Germany. As the method of research was chosen an anonymous questionnaire, consisted of 13 questions. His results were divided into 3 categories and compared with findings from selected Czech periodicals. At the end of the diploma thesis are clear graphs and copies of all important political documents between the Czech Republic and Germany after the year 1989 attached.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP k vytisknuti konecna verze.pdfPlný text práce10,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pekova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pekova_op.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pekova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce274,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.