Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková, Kateřina
dc.contributor.authorKreifová, Michaela
dc.contributor.refereeSzachtová, Alena
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:31Z-
dc.date.available2013-12-20cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:31Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-08
dc.identifier60476
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19905
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku školství, emocí, výkonnosti a především motivaci žáků ve vyučování. Teoretická část se zabývá konkrétními informacemi o emocích, jejich vzniku a vývoji, dále pak vztahem lidské osobnosti a emocí. Seznamuje čtenáře s emocionalitou a emoční inteligencí. Následující kapitoly se zabývají vlivem emocí na učení, motivací, rozebírány jsou i metody odměn i trestů a jejich pozitivních a negativních dopadů na žáky. Značná část práce je věnována výkonovým potřebám žáků, které jsou pak přesněji dokázány pomocí dotazníků v praktické části této práce. Teoretická část vychází především z odborné literatury a dalších pramenů uvedených na konci diplomové práce. Praktická část je orientována na dokázání výkonových potřeb v praxi na základní škole. V praktické části byl použit Hrabalův motivační dotazník, rozdaný ve čtyřech třídách základní školy, tj. pro sto jednoho žáka. Dalším dotazníkem byla sedmistupňová škála podle Vorwerga, kterou vyplnili třídní učitelé jen u vybraných konkrétních žáků. Důležité zde bylo srovnání výkonu a motivace žáka z jeho vlastního pohledu a pohledu vyučujícího.cs
dc.format82 s., 16 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectškolacs
dc.subjectemocecs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectvýkonové potřebycs
dc.subjectpotřeba úspěšného výkonucs
dc.subjectpotřeba vyhnutí se neúspěchucs
dc.subjectprojevy emocícs
dc.titleProjevy emocí ve výkonových situacích u žáků základní školycs
dc.title.alternativeExpressions of emotion in performance situations with elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe following dissertation is focused on the issue of school system, emotions, the productivity and primarily motivation of students during lessons. The theoretical part deals with specific information describing emotions, their origin and development. Further, it examines the relationship of human personality towards emotions. The work familiarizes its readers with emotionality and emotional intelligence. The following chapters discus the impact of emotion on learning, motivation and methods of both reward and punishment are analyzed with the connection to their positive or negative effects on pupils. The significant part of the work is devoted to output needs of students and this is further specified by the use of questionnaires in the practical part. The theoretical part is based mainly on reference books and other sources quoted at the very end of the dissertation. The practical part is focused on the demonstration of output needs in practice on primary school. In this practical part, 'Hrabal's motivation questionnaire' was used, distributed among one hundred and one students of primary school. Another type of questionnaire used was 'Vorweg's seven-stage scale', fulfilled by class teachers in the selected number of pupils. Important fact was the comparison of productivity and motivation of the student from his own point of view and from his teacher's point of view.en
dc.subject.translatedthe schoolen
dc.subject.translatedemotionen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedperformance needsen
dc.subject.translatedthe need to achieve successen
dc.subject.translatedthe need to avoid failureen
dc.subject.translatedexpressions of emotionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kollarova Michaela pdf.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kollarova - prubeh obhajob.pdfPosudek vedoucího práce133,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kollarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce299,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kollarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce133,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.