Title: Motivace žáků SŠ ke studiu na VŠ
Other Titles: Secondary school students motivation for studying at university
Authors: Pruner, Jiří
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19907
Keywords: motivace;motiv;studium;chování;učení;psychický vývoj;výkon
Keywords in different language: motivation;motive;study;behavior;learning;mental development;performance
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a výzkumem faktorů, které ovlivňují motivaci ke studiu na vysoké škole u žáků středních škol. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části se autor věnuje motivaci v rovině teoretické, druhá část je věnována analýze a komentáři k provedenému dotazníkovému šetření. Práce se zaměřuje na analýzu psychologických aspektů motivace a zároveň představuje nejrůznější přístupy k motivaci a také teorie uznávaných odborníků. Cílem práce je utvořit ucelený přehled problematiky motivace se zaměřením na určité vývojové periody. Formou dotazníkového šetření na vybraných plzeňských středních školách byly zjišťovány nejrůznější determinanty, které žáky ovlivňují při rozhodování, zda ve studiu pokračovat i po absolvování střední školy na škole vysoké. Bylo zjištěno, že mezi žáky gymnázií a žáky středního odborného učiliště jsou jisté rozdíly v osobnostních předpokladech, chování v určitých situacích a také v postoji ke studiu a studované škole. Teoretické poznatky o motivaci a výsledky výzkumu mohou být přínosné učitelům středních škol v jejich práci a přístupu k žákům, kteří se rozhodují pokračovat ve studiu na vysokých školách.
Abstract in different language: This thesis deals with problems of motivation and research factors that influence motivation to study at college for secondary school pupils. The thesis is divided into two parts. In the first part, the author focuses on the motivation of the theoretical level, the second part is devoted to analysis and commentary on the questionnaire survey carried out. The work focuses on the analysis of the psychological aspects of motivation and also presents various approaches to motivation and theory recognized experts. The aim is to create a complete overview of the problem of motivation, focusing on certain developmental periods. Through a questionnaire survey on selected Pilsen secondary schools were surveyed various determinants that affect students when deciding whether to continue their studies after graduating from secondary school to university. It was found that among pupils of secondary schools and vocational school students are some differences in personality dispositions, behavior in certain situations and in the approach to the study and attended school. Theoretical knowledge about motivation and results of the research can be beneficial secondary school teachers in their work and approach to pupils who decide to continue their studies at universities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pruner.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pruner - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce443,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pruner - oponent.pdfPosudek oponenta práce431,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pruner - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce113,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.