Title: Srovnání výkonu v testu zrcadlového kreslení u studentů hudební a tělesné výchovy
Other Titles: Comparison of the performance tests in coordination with students music and physical education
Authors: Volfová, Martina
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19988
Keywords: zrcadlové kreslení;supportní kreslení;motorické testy;jemná motorika;hrubá motorika
Keywords in different language: mirror drawing;support drawing;motor tests;fine motor skills;gross motor skills
Abstract: Tato práce řeší problém úrovně motorické docility u dvou rozdílných skupin testovaných osob, studentů hudební a tělesné výchovy. V první části diplomové práce jsou shrnuty obecné poznatky důležité pro následující výzkumnou práci. Od pohybové aktivity jako celku přes jednotlivé výkonné pohybové orgány jsme se dostali přímo až k samotné motorice jedince. Pro výzkumnou práci byly zvoleny testy zkoumající zapojení jemné a hrubé motoriky. Byly provedeny formou zrcadlového kreslení, supportního kreslení a motorickém testu paží. Vyhodnocením získaných výsledků jsme dospěli k závěru, že statisticky a věcně významným je test supportní kreslení. U dvou porovnávaných testovaných skupin jsou z výzkumu patrné rozdíly, které jsou typické pro daný studijní obor.
Abstract in different language: This work addresses the problem of the level of motor docility in two different groups of tested persons, students of music and physical education. The first part of the thesis summarizes information relevant to the following research. From physical activity as a whole over the individual performing physical organs we got directly to the very individual motor skills. For the research work there were selected tests investigating the involvement of fine and gross motor skills. These were made through the mirror drawing, support drawing and motor arm tests. From the evaluation of the results it was concluded that a statistically and substantively significant is the test of support drawing. In the two compared tested groups the research shows differences that are typical for the given field of study
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Martina Volfova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VOLFOVA M. VP.pdfPosudek vedoucího práce144,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VOLFOVA M. OP.pdfPosudek oponenta práce138,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VOLFOVA M..pdfPrůběh obhajoby práce45,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.