Title: Návrh a realizace pohybových činností a her pro zdokonalení atletických dovedností u žáků 1. stupně základní školy.
Other Titles: Design and implementation of physical activities and games for the improvement of athletic skills in students first primary school.
Authors: Štefková, Adéla
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19999
Keywords: pohybové činnosti;pohybové hry;atletické dovednosti;mladší školní věk
Keywords in different language: physical activities;motion games;athletic skills;younger school age
Abstract: V diplomové práci navrhuji a modifikuji hry a pohybové činnosti pro zdokonalení atletických dovedností na 1. stupni ZŠ. Zaměřuji se na žáky 1. - 4. třídy. Konkrétní hry a činnosti z teoretické roviny přenáším do praxe. Jednotlivé hry a činnosti jsou rozděleny podle toho, kterou atletickou dovednost rozvíjí. Žáky při pohybové aktivitě pozoruji. Po zvládnutí dané hry (činnosti) žáci vyplňují dotazník. Hru (činnost) posuzují ze tří hledisek: vliv hry ( činnosti) na unavenost, názor na délku hry a celkové zhodnocené hry. K pohybovým hrám (činnostem) uvádím postřehy, doporučení a chyby.
Abstract in different language: In this thesis, I propose and modify the games and physical activities to improve athletic skills at the first grade of primary school . It is aimed to 1st up 4th grade. Specific games and activities are transfering from the theoretical level into practice . The games and activities are divided according developing athletic skills . Pupils are carefully observed during the physical activities . After mastering the game ( activity) pupils complete the questionnaire . Game ( activity ) are considered from three perspectives : the impact of games ( activities) to tiredness, opinion on the length of the game and the overall evaluation of the game. I mention insights, recommendations and errors considered to these motion games .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP pdf.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-STEFKOVA A. VP.pdfPosudek vedoucího práce184,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-STEFKOVA A. OP.pdfPosudek oponenta práce177,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-STEFKOVA A..pdfPrůběh obhajoby práce42,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.