Title: Poruchy příjmu potravy u žáků základní školy
Other Titles: Primary school pupils with eating disorders
Authors: Řezníčková, Kateřina
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2000
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;strach z tloušťky;žáci základní školy;prevence;průzkumné šetření;případové studie
Keywords in different language: eating disorders;mental anorexia;mental bulimia;fear of obesity;students of primary schools;prevention;exploration;cases history
Abstract: Diplomová práce "Poruchy příjmu potravy u žáků základní školy" se v teoretické části zabývá především problematikou mentální anorexie a mentální bulimie se zaměřením na jejich epidemiologii, etiologii, symptomy, následky a léčbu. Poslední kapitola teoretické části je věnována prevenci PPP v rámci výchovy ke zdraví a volně tak odkazuje k části praktické. Praktická část se skládá z případových studií pacientek trpících mentální anorexií a bulimií a z průzkumného dotazníkového šetření mapující primární prevenci poruch příjmu potravy u žáků ZŠ. Cílem této práce je představit PPP jako aktuální problém dnešní společnosti, zjištění úrovně informovanosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ v oblasti poruch příjmu potravy a sumarizování jejich postojů k vlastnímu tělu.
Abstract in different language: In theoretical part the diploma thesis deals with problems of mental anorexia and bulimia aimed at epidemiology, etiology, symptoms, consequences and treatment. Last charter of a theoretical part is to contribute the prevention of eating disorders in health education and it refers to a practical part of diploma thesis. The practical part contents of the case study of patients with mental anorexia and bulimia and from questionnaires mapping basic prevention of eating disorders at basic schools. The goal of the thesis is to introduce eating disorders as a current problem for today´s society, to find out what is the level of information at primary schools if the students are well informed and to summarize their attitude to their own body.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Katerina Reznickova.pdfPlný text práce7,26 MBAdobe PDFView/Open
Reznickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,73 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce375,7 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.