Title: Využití projektivních technik v pedagogické praxi
Other Titles: The use of the projective methods in the educational process
Authors: Lhotková, Tereza
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2006
Keywords: učitel;klíčové kompetence;kompetence učitele;diagnostické kompetence;diagnostická činnost ve školní praxi;pedagogická diagnostika;pedagogicko-psychologická diagnostika;oblasti pedagogické diagnostiky;projektivní metody
Keywords in different language: teycher;key competencies;teacher's competences;diagnostic competences;diagnostic operation for school use;educational diagnostic;educational-psychological diagnostic;sphere of pedagogic diagnostic;projective methods
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím projektivních technik v pedagogické praxi. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy a souvislosti týkající se pedagogické a pedagogicko-psychologické diagnostiky. Důraz je kladen především na oblast projektivních technik a jejich využití v rukách učitele. Projektivní techniky nejsou častou technikou, kterou učitel v rámci vyučovacího procesu používá, proto se práce zabývá i možnostmi využití těchto nástrojů v diagnostice probíhající během vyučovacího procesu. Praktická, výzkumná část práce je zaměřena na zmapování schopností a potenciálu učitelů techniky používat. Získané výsledky byly následně kategoricky vyhodnoceny a graficky zpracovány.
Abstract in different language: This disertation labour is considered to the aplication of projective methods in educational profession. Theoretical part of this labour describes the basic terms and associations related to the educational and the educational-psychological diagnosis. Emphasis is focused firstly on the area of projective methods and its use at the profession of teacher. The fact, that projective methods are not common method which teachers usally aply, is the reason, why is this labor focused on the possibilities of the use of this appliance in educational process. Practical part is focused on the mapping the ability and potential of use of these projective methods. Acquired results were analysed and graphically interpeted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lhotkova Tereza.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Lhotkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,57 kBAdobe PDFView/Open
Lhotkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,47 kBAdobe PDFView/Open
Lhotkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.