Title: Marketing začínajícího internetového projektu
Other Titles: Marketing of a starting internet project
Authors: Zlochová, Karolína
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23455
Keywords: marketing;marketingový plán;projekt;marketingové nástroje;komunikační mix
Keywords in different language: marketing;marketing plan;project;marketing mix;communication mix
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o marketingu začínajícího internetového projektu, zaměřeného na onemocnění diabetes mellitus I. typu. Obsahem bakalářské práce je marketingový plán projektu Medical Info. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části je rozebírán marketingový plán a jeho složky teoreticky. Ve druhé části je aplikován marketingový plán na projekt. Marketingový plán zahrnuje vizi, poslání, situační analýzu, marketingové cíle, marketingové strategie a volbu cílové skupiny, na kterou je projekt zaměřen. V bakalářské práci jsou také definovány marketingové nástroje zohledňující pohled firmy i pohled zákazníka na marketingový mix. Důraz je kladen také na komunikační mix, kde jsou vybrány konkrétní nástroje, které poslouží ke komunikaci s cílovými zákazníky. Při realizaci praktické části byly využity výsledky dotazníkového šetření, které jsou uvedeny v příloze této práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the marketing of a starting internet project focused on diabetes type I disease. This bachelor thesis contains the marketing plan of the internet project called Medical Info. The bachelor work is divided into two parts. The first part contains the theoretical description of the marketing plan and its parts. In the second part, the marketing plan is applied to the project. The marketing plan contains vision, mission and situation analysis, marketing goals, marketing strategies and target market on which is the project focused. In this bachelor thesis there is also a defined marketing mix related to the company as well as to the customer. Emphasis is given to the communication mix, which are particularly chosen communication tools used to communicate with target customers. To complete the second part of this bachelor thesis I used results of a survey, which is included at the end of this bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zlochova-BP1-jt.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Zlochova_V.pdfPosudek vedoucího práce744,77 kBAdobe PDFView/Open
Zlochova_O.pdfPosudek oponenta práce762,94 kBAdobe PDFView/Open
Zlochova_P.pdfPrůběh obhajoby práce449,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.