Název: Podpora procesního řízení z pohledu kvality produktu
Další názvy: Support for process management in terms of product quality
Autoři: Marcel, Radek
Vedoucí práce/školitel: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25659
Klíčová slova: procesní řízení;proces;podnikový proces;aris;řízení kvality;optimalizace;eepc diagram;kaizen;six sigma;procesní model;kontrolní plán;kontrolní návodka;sumarizace chyb;kontrolní proces
Klíčová slova v dalším jazyce: process management;process;business process;aris;quality management;optimization;eepc diagram;kaizen;six sigma;process model;checklist;control user guide;summarizing errors;control process
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá tématikou procesního řízení a jeho podporou z pohledu kvality produktu. Popisuje strukturu a funkci procesního řízení a metody pro analýzu a modelování procesů. Práce pojednává o vybraných metodách, nástrojích a technikách procesního řízení úzce spjatých s řízením kvality. Hlavní částí práce je případová studie zaměřená na optimalizaci procesu výstupní kontroly kvality v podniku zabývajícím se automotive výrobou. Je podrobně zmapován původní stav procesu a navrženo vhodné řešení optimalizace tohoto procesu. S využitím metodiky ARIS je tento proces namodelován ve všech fázích optimalizace. Studie popisuje také zvolené systémy monitoringu výkonnosti navrženého procesu a s ohledem na zpětnou vazbu ze strany účastníků procesu navrhuje směr pro další optimalizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the topic of process management and its support in terms of product quality. It describes the structure and function of process management and methods for analyzing and modeling processes. Thesis deals with given methods, tools and techniques of process management which are closely related to quality management. The main part of the thesis is a case study aimed at process optimizing of quality control in a company engaged in automotive production. The initial state of the process is mapped in detail and then an appropriate solution to optimize this process is suggested. Using of ARIS method, this process is modeled at all stages of optimization. The study also describes selected systems of monitoring of proposed process performance and considering the feedback from the participants of the process the study suggests the direction for further optimization.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2022.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MARCEL_Radek_2016.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
067097_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
067097_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marcel_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce104,34 kBJPEGZobrazit/otevřít
Marcel_NEZV.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP137,5 kBJPEGZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.