Title: Odlišnosti výuky tělesné výchovy na malotřídních školách.
Other Titles: Differences in teaching physical education at incomplete schools.
Authors: Adamcová, Hana
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27076
Keywords: malotřídní škola;tělesná výchova;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;pohybové hry.
Keywords in different language: primary schools;physical education;framework educational program for elementary education;motion games
Abstract: Práce je v teoretické části zaměřena na odlišnosti výuky tělesné výchovy na malotřídních školách a na běžných základních školách. Práce se obecně zabývá problematikou malotřídních škol, fyziologickým vývojem jedince a vzdělávací oblastí Člověk a zdraví v rámci RVP ZV. Cílem praktické části je vytvořit zásobník aktivit vhodných pro malé tělocvičny či cvičebny, které mají malotřídní školy k dispozici a prakticky prověřit, zda jsou tyto pohybové činnosti vhodné do těchto malých prostor.
Abstract in different language: The Theoretical Part of this work is focused on the differences in teaching Physical Education at the small class and mainstream primary schools. This work generally deals with the issues of small class primary schools, the physiological development of the individuals and the educational area Human and health within the Framework Educational Program of Elementary Education. The goal of the practical part is to create a file of activities suitable for small gyms or exercise rooms, which are available to schools with small classes, and also practically examine whether these physical activities are suitable for these small spaces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
Adamcova H. - VP.pdfPosudek vedoucího práce155,66 kBAdobe PDFView/Open
Adamcova H. - OP.pdfPosudek oponenta práce129,25 kBAdobe PDFView/Open
Adamcova H..pdfPrůběh obhajoby práce46,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.