Title: Řízení stejnosměrných elektronicky komutovaných pohonů
Other Titles: Control of electronically commutated DC drives
Authors: Blohmann, Tomáš
Advisor: Goubej Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27248
Keywords: bldc motor;bezkartáčový motor;konstrukce;snímače polohy;matematický model;simulace;šestikroková komutace;řízení proudu;řízení otáček;řízení polohy;kaskádní řízení
Keywords in different language: bldc motor;brushless motor;design;position sensors;mathematical model;simulation;six-step commutation;current control;speed control;position control;cascade control
Abstract: Tato práce se zabývá řízením stejnosměrných elektronicky komutovaných pohonů. Na počátku práce jsou vysvětleny základní vlastnosti konstrukce BLDC motorů a možnosti snímání polohy rotoru. V práci je dále odvozen matematický model BLDC motoru, kterého je dále využíváno k sestavení simulačního modelu v programu Matlab Simulink. Dále práce obsahuje seznámení s možnostmi regulace proudu, otáček a polohy BLDC motorů. Regulátory těchto veličin jsou následně navrženy a simulačně otestovány v zapojení do kaskádní regulace. Na závěr je simulační model přenesen do reálného prostředí, kde je navržen a otestován algoritmus pro řízení proudu PI regulátorem na reálném BLDC stroji.
Abstract in different language: This thesis deals with controling of BLDC motors. At the beginning of the thesis, the basic features of the BLDC motor design and rotor positioning are explained. The mathematical model of the BLDC motor is also used in the thesis. The model is also used to build a simulation model of the motor in the Matlab - Simulink program. In addition, the possibilities of regulation current, speed and position of BLDC motors are presented. Hence the controllers of these variables are designed and simulated in the cascade control. At the end of the thesis, the results of simulation model and a real BLDC motor controller are tested and compared. The algorithm of current control is controlled through PI controller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Tomas_Blohmann_2017.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
blohmann-v.pdfPosudek vedoucího práce326,36 kBAdobe PDFView/Open
blohmann-p.pdfPrůběh obhajoby práce178,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.