Title: Příprava a charakterizace ochranné hlinitokřemičité vrstvy
Other Titles: Preparation and characterization of protective aluminosilicate layer
Authors: Hájek, Jiří
Advisor: Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27797
Keywords: beton;hlinitokřemičité vrstvy;geopolymer;teplotní analýzy;termogravimetrická analýza;termomechanická analýza;teplotní expozice;kamenivo;cement;vodní sklo;keramické plnivo;zvýšená teplota;čedičovová vlákna;antecedence teplotní rezistence;kompozit;hydratace
Keywords in different language: ceramic filler;concrete;aluminosilicate layers;hydration;thermogravimetric analysis;thermomechanical analysis;basalt fiber;emperature resistance condition;temperature exposure;aggregates;cement;water glass;temperature analysis;composite;elevated temperature;geopolymer
Abstract: Bakalářská práce na zvolené téma zahrnuje systematicky uspořádané informace. Ty jsou strukturně rozděleny na teoretickou oblast a praktickou sféru pod vlivem vlastního experimentu. Získané poznatky v podobě výstupních dat křivek jednotlivých grafů byly analyzovány za účelem identifikace příčin a přesnějšího směřování dalších chronologických kroků při testování. Jednotlivé teplotní analýzy vedly ke zjištění podpůrných dat pro hlavní část, kterou představovala teplotní expozice cíleně vybraných exemplářů. K tomu byly použité jak teoretické znalosti, tak i moderní dostupné zařízení (termokamery, termočlánky).
Abstract in different language: The work on the chosen topic includes systematically organized information. These are intentionally divided into the theoretical area and the practical sphere with respect to their own experiment. The knowledge obtained in the form of the output data of the curves of the individual graphs was analyzed in order to identify the causes and more precisely select other chronological steps in the testing. Individual temperature analyzes led to the identification of supporting data for the main part, which was the thermal exposure of the selected specimens. Both theoretical knowledge and sophisticated devices (thermocouples, thermocouples) were used for this purpose.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri_Hajek_Priprava_a_charakterizace hlinitokremicite_vrstvy_2017.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Hajek_Jiri_VBP.pdfPosudek vedoucího práce527,07 kBAdobe PDFView/Open
Hajek_Jiri_OBP.pdfPosudek oponenta práce433,11 kBAdobe PDFView/Open
Hajek_Jiri_BP.pdfPrůběh obhajoby práce172,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.