Title: Archaismy v ruském a českém jazyce na základě výběrové excerpce díla Slovo o pluku Igorově
Other Titles: Archaism in Russian and Czech languages on the basis of work Tale of Igor´s Campaign
Authors: Pískačová, Magdalena
Advisor: Rykovská Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28529
Keywords: slovní zásoba;ruský jazyk;český jazyk;historie;lexikologie;slovo o pluku igorově;srovnání
Keywords in different language: picked vocabulary;russian language;czech language;history;lexicology;the tale of igor's campaign;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce porovnává vybranou slovní zásobu českého a ruského jazyka se zaměřením na téma historie, přičemž se opírá o rozbor díla Slovo o pluku Igorově v několika různých redakcích. Teoretická část se zabývá lexikologií obou jazyků, slovní zásobou v obou jazycích a chronologickým vývojem praslovanštiny. Praktická část bakalářské práce srovnává vybraná jednotlivá slova v několika redakcích díla Slovo o pluku Igorově a poukazuje na význam a původ jednotlivých slov a na jejich shodnost či rozdílnost v obou jazycích v rámci daného slova.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis compares picked vocabulary pieces of Czech and Russian languages with emphasis on history, while leveraging on detailed assessment of The Tale of Igor's Campaign publications. The theoretic part of the Thesis engages in lexicology of both languages, picked vocabulary and chronological evolution of old Slavonic language. The practical part of the Bachelor Thesis compares selected words in number of its publications and highlights the meaning and origin of single words and their coincidence or difference in both languages in a scope of given words.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Piskacova_2016.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Piskacova pos. Ryk - ved.pdfPosudek vedoucího práce750,68 kBAdobe PDFView/Open
Piskacova pos. Svob. - opon.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Piskacova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce298,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.