Title: Odklad školní docházky
Other Titles: Grade retention
Authors: Svítková, Tereza
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Novotná Lenka, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28569
Keywords: předškolní věk;školní zralost;odklad školní docházky
Keywords in different language: preschool age;school maturity;posponement of the mandatory school attendance
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou školní zralosti a odkladu povinné školní docházky. Teoretická část je věnována charakteristice předškolního období, školní zralosti, diagnostice školní zralosti a odkladu povinné školní docházky. Cílem teoretické části bylo objasnění základních informací a problematiky školní zralosti a odkladu. Praktická část obsahuje deset kazuistik dětí předškolního věku z mateřské školy v Plzni. Vzorek tvoří čtyři děti, které jsou zralé pro vstup do základní školy, dvě děti, které nebudou mít odklad školní docházky, ale podle Jiráskova testu školní zralosti a kresby se jeví jako nezralé, jedno dítě již s odkladem školní docházky a tři děti, které budou mít tento rok udělen odklad povinné školní docházky. Kazuistiky byly zpracovány na základě pozorování, dotazníků, rozhovorů, Jiráskova testu školní zralosti, analýzy dokumentů a volné kresby. Cílem praktické části bylo na základě vzorku dětí srovnání školní zralosti a nezralosti. Dalším cílem bylo věnování pozornosti odkladu povinné školní docházky.
Abstract in different language: This diploma work focuses on the problem of school maturity and postponement of the mandatory school attendance. The theoretical part is dedicated to the characteristics of the pre-school time, school maturity, diagnosis of the school maturity and postponement of the mandatory school attendance. The goal of the theoretical part was to clarify the basic information and problems of the school maturity and postponement. The practical part includes ten casuistries of children of pre-school age from a kindergarten in Pilsen. The sample is created by four children, who are mature for admittance to the primary school, two children, who won´t have a postponement of school attendance, but according to Jirásek´s test of school maturity and design they appear as immature, one child already with a postponement of school attendance and three children, who will be bestowed with a postponement of school attendance this year. Casuistries were processed according to observing, questionnaires, dialogues, Jirásek´s test of school maturity, document analysis and free design. The goal of the practical part was to compare the school maturity and immaturity according to the children´s sample. The next goal was to dedicate attention to the postponement of the mandatory school attendance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Vohradnikova - Odklad skolni dochazky.pdfPlný text práce7,47 MBAdobe PDFView/Open
Vohradnikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,4 kBAdobe PDFView/Open
Vohradnikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce251,63 kBAdobe PDFView/Open
Vohradnikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce81,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.