Title: Vliv krycích mřížek reproduktorů na výsledné parametry kytarových reprosoustav
Other Titles: Influence of speaker cover grills for guitar speakers parameters
Authors: Dražan, Jiří
Advisor: Bouzek Stanislav, Ing.
Referee: Sýkora Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28594
Keywords: kytarový reproduktor;krycí mřížka;amplitudová frekvenční charakteristika;směrová charakteristika
Keywords in different language: guitar speaker;cover grill;amplitude frequency characteristic;direction characteristic
Abstract: Práce se zabývá vlivem krycí mřížky na výsledné parametry kytarových reproduktorů. Úvod práce je zaměřen na základní teorii reproduktorů a princip šíření akustické vlny při střetu s překážkou. Dále je uveden stručný přehled používaných krycích mřížek. V praktické části práce jsou ověřeny teoretické poznatky a změřeny parametry ovlivněné zakrytím kytarových reproduktorů. Dále je experimentálně ověřen vliv reklamního loga a vliv zakrytí výškového reproduktoru. Měření probíhalo v bezodrazové komoře za pomoci systému od firmy Bruel a Kjaer. Výsledky měření jsou shrnuty v závěru práce.
Abstract in different language: This work deals with the influence of speaker cover grills for guitar speaker's parameters. The introduction of this work is focused on basic theory of speakers and principles of spreading acoustical wave when colliding with the obstacle. Mentioned a brief overview of used cover grills. In practical part of this work, theoretical prescriptions are verified and parameters varied by covering guitar speakers are measured. In addition, the influence of advertising logo and the influence of tweeter covering is experimentally verified. All measurements were performed in an anechoic chamber with Bruel a Kjaer equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Drazan-Jiri.pdfPlný text práce97,38 MBAdobe PDFView/Open
070807_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,1 kBAdobe PDFView/Open
070807_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,32 kBAdobe PDFView/Open
070807_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce146,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.