Title: Význam a měření společenské odpovědnosti firem
Other Titles: Significance and measurement of corporate social responsibility
Authors: Kutlák, Jiří
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28960
Keywords: společenská odpovědnost firem;měření;reportování;stakeholders
Keywords in different language: corporate social responsibility;measurement;reporting;stakeholders
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je význam a měření společenské odpovědnosti firem. Hlavním cílem této práce je na základě provedeného výzkumu zhodnocení současného stavu v oblasti významu a měření CSR. První část práce obsahuje teoretické ukotvení CSR včetně představení procesu implementace. Zavádění koncepce CSR v organizaci je popisováno zejména v oblasti měření a reportování. Součástí tohoto popisu je také představení a vzájemná komparace vybraných standardů a norem. Další část výzkumu se zaměřuje na analýzu vybraných faktorů CSR. V poslední části práce jsou popsána a statisticky zanalyzována dotazníková šetření mezi širokou veřejností a organizacemi. Na základě získaných dat jsou vytvářeny dílčí výstupy, které jsou následně využity k závěrečnému zhodnocení a k odhadu možných budoucích tendencí.
Abstract in different language: The topic of this presented diploma thesis is the Significance and measurement of the corporate social responsibility. The main objective of this work is, based on the research carried out, to evaluate the current state of the importance and measurement of the CSR. The first part of the thesis contains the theoretical anchor of the CSR, including the introduction of the implementation process. Implementation of the CSR concept in the organization is mainly described in the field of measurement and reporting. This description also includes the introduction and mutual comparison of selected standards and norms. Another part of the research focuses on the analysis of selected CSR factors. The last part of the work is described and statistically analyzed questionnaire surveys among the general public and organizations. On the basis of the data obtained, partial conclusions are produced, which are subsequently used to evaluate and estimate possible future trends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KUTLAK_Jiri_17.pdfPlný text práce5,06 MBAdobe PDFView/Open
Kutlak_v.pdfPosudek vedoucího práce718,5 kBAdobe PDFView/Open
Kutlak_O.pdfPosudek oponenta práce597,82 kBAdobe PDFView/Open
Kutlak_p.pdfPrůběh obhajoby práce195,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.