Title: Porucha vývoje koordinace u dětí se sluchovým postižením
Other Titles: Developmental Coordination Disorder in deaf children
Authors: Boušová, Lucie
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31733
Keywords: mabc;koordinace;sluchové postižení
Keywords in different language: mabc;coordination;hearing impairment
Abstract: Cílem této práce je zjistit a popsat vliv sluchového postižení, případně přidružených poruch na koordinační schopnosti u dětí mladšího školního věku a tento fakt následně porovnat dle různých hledisek a s informacemi získanými od osob z praxe. V teoretické části definujeme pojem sluchové postižení a popisujeme s ním související oblasti, které se týkají surdopedie. Dále uvádíme několik poznatků z oblasti sportu sluchově postižených a souboru motorických schopností se zaměřením na koordinaci. Krátce se zamýšlíme nad pojmem Inkluze a přibližujeme si fakta týkající se výchovy a vzdělávání sluchově handicapovaných. V praktické části sbíráme a popisujeme data prostřednictvím diagnostických metod testování, rozhovor, dotazník, škálování a expertní šetření. Testování realizujeme na dvou speciálních školách Plzeň, Praha za pomoci standardizované testové baterie MABC 2. Prostřednictvím škál a grafů naměřené výsledky průměrujeme, popisujeme a interpretujeme výsledky, s přihlédnutím k informacím získaným z rozhovorů s odborníky.
Abstract in different language: The purpose of this work is to find out and describe the influence of hearing impairment, or affiliated disorders of coordination abilities of children in middle childhood and to subsequently compare the fact to the information acquired from people in practice according to various viewpoints. In the theoretical part we define the term of hearing impairment and describe its related areas, concerning surdopedie. Further on we present some information about the area of sport of people with hearing impairment and set of motor skills, focusing on coordination. We briefly reflect on the term of Inclusion and we receive facts concerning parenting and education of individuals with hearing impairment. In the practical part we collect and describe data via diagnostic methods testing, dialogue, questionnaire, scaling and expert investigation. Testing was performed at two special schools Pilsen, Prague with help of standardized test battery MABC 2. we average, describe and interpret the recorded results via scales and diagrams, while taking the information acquired by experts into consideration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Bousova, PORUCHA VYVOJE KOORDINACE U DETI SE SLUCHOVYM POSTIZENIM , 2018.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Bousova Lucie - VP.pdfPosudek vedoucího práce157,35 kBAdobe PDFView/Open
Bousova Lucie - OP.pdfPosudek oponenta práce171,88 kBAdobe PDFView/Open
Bousova L..pdfPrůběh obhajoby práce53,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.