Název: Použití algoritmů teorie grafů pro řízení projektů ve firmě ŠKODA POWER
Další názvy: Using Algorithms of Graphs Theory for Project Management in Company ŠKODA POWER
Autoři: Fiřtová, Renáta
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Plevný, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3265
Klíčová slova: síťová analýza;projektové řízení;kritická cesta;kritický řetěz;teorie omezení;Concerto;Primavera
Klíčová slova v dalším jazyce: network analysis;project management;critical path;critical chain;theory of constraints;Concerto;Primavera
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na použití síťové analýzy v softwarovém prostředí pro řízení projektů ve firmě Škoda Power. V teoretické části uvádí, co je projekt a co je obsahem plánování projektu. Vysvětluje, jakým způsobem lze projekt reprezentovat graficky, a jak zkonstruovat síťový graf. U metod síťové analýzy CPM, PERT a metody kritického řetězu detailně popisuje principy použití doplněnými praktickými příklady. Vzájemné rozdíly vybraných metod lze sledovat na modelovém projektu, který je podroben what-if analýze. Praktická část se věnuje softwarové podpoře řízení projektů ve firmě Škoda Power. Zabývá se základními funkcionalitami softwaru Concerto, který je v současné době v podniku používán, a softwaru Primavera, který ho má nahradit. Zaměřuje se hlavně na jejich vzájemné rozdíly vyplývající z používání odlišných metod síťové analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the using of network analysis in the software environment for project managing in SKODA POWER. In the theoretical part, there is an explanation of what a project is and what its content of project planning is. It explains the way how to graphically represent the project and how to construct a network graph. It describes principles of using network analysis methods called CPM, PERT and the Critical Chain Method and there are practical examples as well. In the model project containing the what-if analysis, there are differences of several methods. The practical part is about software support of project managing in SKODA POWER. It contains a basic functions view of Concerto software which is used in the company at the moment and Primavera software is supposed to replace it. It is mainly focused on differences from using of other network analysis methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_firtova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek - Firtova DP.pdfPosudek vedoucího práce943,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firtova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce764,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Firtova.pdfPrůběh obhajoby práce224,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.