Title: Zhodnocení vyspělosti systému projektového managementu v organizaci
Other Titles: Evaluation of the maturity of the project management system in organization
Authors: Hronková, Michaela
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32781
Keywords: projekt;projektový management;zralost projektového managementu;model vyspělosti projektového managementu
Keywords in different language: project;project management;maturity of project management;project management maturity model
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo posouzení vyspělosti projektového managementu ve výrobním podniku za účelem zlepšení práce s projekty a řízení projektů. Základem bylo vybrání vhodného modelu pro posouzení zralosti. V teoretické části práce byly popsány jednotlivé modely a z nich poté vybrán ten nejvhodnější. Poté byl charakterizován základ pro dotazníkové šetření. Vyspělost byla zhodnocena pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do projektového řízení ve společnosti. To bylo vyhodnoceno a firma dosáhla určité úrovně zralosti, dále jí byly doporučeny návrhy pro posun na další úroveň. A jako poslední vyhodnocena investice do získání certifikace projektového manažera.
Abstract in different language: The aim of this master thesis was to assess the maturity of project management in the production company in order to improve work with projects and project management. The basis was to select a suitable model for assessing maturity. In the theoretical part of the thesis were described individual models and then the most suitable one was selected. The basis for the questionnaire survey was then characterized. Interpretation has been evaluated through a questionnaire survey among employees involved in project management in the company. This has been evaluated and the firm has reached a certain level of maturity and then has been recommended steps for move to the next level. And lastly, the investment in obtaining a Project Manager certification is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Hronkova_Michaela.pdfPlný text práce725,4 kBAdobe PDFView/Open
DP-Hronkova-OP.pdfPosudek oponenta práce753,63 kBAdobe PDFView/Open
DP-Hronkova-VP.pdfPosudek vedoucího práce612,12 kBAdobe PDFView/Open
Hronkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce129,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.