Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValova Liudmila, Doc. CSc.
dc.contributor.authorSlavíková, Eliška
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:22:57Z-
dc.date.available2016-12-1
dc.date.available2019-03-15T10:22:57Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier72677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32882
dc.description.abstractHlavním cílem práce je identifikovat některé zvláštnosti rizikových zón při studiu ruského jazyka jako cizího jazyka z hlediska fonetiky, grafické podoby písmene, lexikologie a gramatiky. V první kapitole jsou rozebrány jednotlivé problematické zóny týkající se ruského jazyka. Například téma přízvuku a jeho závažnost v ruském jazyce, nebo jakým způsobem správně pracovat s redukcí samohlásek. Dále se v práci poukazuje na mísení písmen latinky a cyrilice, na obtížnost zvládnutí psacího písma, na určování rodu podstatných jmen a obtíže při použití některých pohybových sloves ve srovnání s českým jazykem. V práci se také setkáváme s problémem v osvojení mezijazykových homonym, paronym a slovních spojení. Druhá kapitola je věnována metodice ruského jazyka, kde je vypracována výuková hodina na téma "pohybová slovesa". Práce obsahuje obrázky, tabulky. A v příloze se nachází rusko-český slovník lingvistické terminologie.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectruský jazykcs
dc.subjectrizikové zónycs
dc.subjectfonetikacs
dc.subjectgrafika písmacs
dc.subjectlexikologiecs
dc.subjectgramatikacs
dc.subjectpřízvukcs
dc.subjectredukcecs
dc.subjectlatinkacs
dc.subjectcyrilicecs
dc.subjectrod podstatných jmencs
dc.subjectpohybová slovesacs
dc.subjecthomonymacs
dc.subjectparonymacs
dc.subjectvýuková hodinacs
dc.subjectlingvistický slovníkcs
dc.titleRizikové zóny ve studiu ruštiny jako cizího jazykacs
dc.title.alternativeRisk zone in the study of Russian as a foreign languageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the thesis is to identify some specialties of the risk zones in studying Russian as a foreign language from the point of view of phonetics, graphic form of letter, lexicology and grammar. In the first chapter are analyzed individual problematic zones concerning the Russian language. For example, the accent topic and its relevance in Russian language, or how to work correctly with the reduction of vowels. Further, the work points to the mixing of Latin and Cyrillic letters, the difficulty of mastering the typeface, the determination of the genus of nouns, and the difficulty in using certain movement verbs compared to the Czech language. We also encounter the problem of adopting interlingual homonyms, paronyms and phrases. The second chapter is devoted to the Russian language methodology, where a lecture lesson on "movement verbs" is developed. The work contains pictures, tables. And there is a Russian-Czech dictionary of linguistic terminology in the appendix.en
dc.subject.translatedrussian languageen
dc.subject.translatedrisk zonesen
dc.subject.translatedgraphicsen
dc.subject.translatedgrammaren
dc.subject.translatedlexicologyen
dc.subject.translatedgrammaren
dc.subject.translatedaccenten
dc.subject.translatedreductionen
dc.subject.translatedlatinen
dc.subject.translatedcyrillicen
dc.subject.translatedgenus of nounsen
dc.subject.translatedmovement verbsen
dc.subject.translatedhomonymsen
dc.subject.translatedparonymsen
dc.subject.translatedlessonen
dc.subject.translatedlinguistic dictionaryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - finalni verze.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova Val ved.pdfPosudek vedoucího práce942,78 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova Svob opon.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova obh.pdfPrůběh obhajoby práce300,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.