Title: Práce s motivací ve školní třídě
Other Titles: Work with motivation in the classroom
Authors: Vodáková, Kateřina
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32979
Keywords: motivace;výkonová motivace;úzkost;strach;potřeba úspěšného výkonu;potřeba vyhnutí se neúspěchu;kortizol;osa hpa
Keywords in different language: motivation;achievement motivation;anxiety;fear;need of succesful performance;need of avoiding the failure;cortisol;hpa axis
Abstract: Cílem této diplomové práce je prokázat, zda mají vysoce výkonově motivovaní a úzkostní žáci vyšší kortizolovou reakci v různých školních situacích než žáci stabilní. Na základě rozhovorů se pokusíme zjistit, zda učitelé motivují úzkostné žáky jinak než ostatní, zda je rozeznají mezi dalšími spolužáky a jaké metody při práci s těmito žáky používají. V teoretické části se práce věnuje pojmu motivace, motivaci ve školní třídě, výkonové motivaci, vztahu mezi motivací a emocemi a ose HPA. V praktické části je provedeno dotazníkové šetření (Piers-Harris, B.-J.E.P.I., MV-6). Na základě jeho výsledků jsou vybráni žáci pro druhou část výzkumu, a to odběr slin. Z výsledků analýzy je zkoumána reakce organismu (kolísání hladiny kortizolu) v běžných školních situací. Kvalitativní část výzkumu je provedena formou polostrukturovaných rozhovorů se šesti vyučujícími žáků, kteří se výzkumu účastní. Výsledky výzkumu prokázaly, že motivace žáků k výkonu má vliv na kortizolovou reakci organismu. Vysoká potřeba úspěšného výkonu i vysoká potřeba vyhnutí se neúspěchu dokáže u jedinců snížit, či dokonce utlumit kortizolovou reakci v zátěžových situacích. Z kvalitativního výzkumu vyplynulo, že vysoce motivované děti jsou vyučujícími často považovány za úzkostné a častěji se u nich objevují projevy strachu. Vyučující umí tyto děti v kolektivu dobře rozeznat a snaží se s nimi pracovat individuálně.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to prove that highly motivated and anxious pupils have higher cortisol reaction, than stable pupils, in different situations. We are going to explore differences in the ways how the teachers are motivating pupils according to their level of anxiety. To do so we are going to interview the teachers. Theoretical part of the thesis is mainly focused on motivation, motivation in the school class, achievement motivation, relationship between motivation and emotions and HPA axis. Practical part consists of two phases. First phase involves the selection of suitable pupils for the second phase to do so the questionnaires are used (Piers-Harris, B.-J.E.P.I., MV-6). Second phase involves collection of saliva. The analyses of the saliva samples show us how the pupils react in different situations in the school. Qualitative part of the research is processed by semi-structured interviews with the teachers. The results of the research proved, that cortisol reaction of the organism is highly influenced by the pupil´s achievement motivation. High need of the successful performance and high need of avoiding the failure can lower or even mute the cortisol reaction in stressful situations. Qualitative research showed us, that highly achievement motivated children are mostly considered anxious by the teachers. Those children often show symptoms of fear. Techers can easily find those children and they try to work individually with them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beruskova_DP.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Beruskova-oponent.pdfPosudek oponenta práce573,25 kBAdobe PDFView/Open
Beruskova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce550,53 kBAdobe PDFView/Open
Beruskova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.