Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorZelenka, Jan
dc.contributor.refereePauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-5-24
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:26Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73802
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33388
dc.description.abstractTématem práce je omezení svéprávnosti zletilých osob. První kapitola je úvod do práce. Druhá kapitola se věnuje svéprávnosti a plnému nabytí svéprávnosti přiznáním soudu a nabytí plné svéprávnosti uzavřením manželství. Třetí kapitola se zabývá podmínkami, které je nutné splnit, aby člověk mohl být omezen ve svéprávnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje rozsahu omezení svéprávnosti, omezení svéprávnosti člověka v několika jednotlivých oblastech, nejběžnějším duševním poruchám kvůli kterým soudy omezují člověka ve svéprávnosti a době na kterou lze člověka ve svéprávnosti omezit. Pátá kapitola se věnuje podpůrným opatřením při narušení zletilého právně jednat. Tato kapitola se věnuje předběžnému prohlášení, nápomoci při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. Šestá kapitola se krátce věnuje jmenování opatrovníka osobě, která byla omezena ve svéprávnosti.cs
dc.format60 s. (109 027 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvéprávnostcs
dc.subjectomezení svéprávnostics
dc.subjectduševní poruchacs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.subjectpředběžné prohlášenícs
dc.subjectnabytí plné svéprávnostics
dc.subjectnápomoc při rozhodovánícs
dc.subjectzastoupení členem domácnostics
dc.titleOmezení svéprávnosti zletilých osobcs
dc.title.alternativeLimitation of Legal Capacity of Adult Personsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of the thesis is the limitation of legal capacity of adult persons. The first chapter is an introduction to the thesis. The second chapter deals with the lawfulness and full acquisition of legal capacity by granting the court and acquiring full of legal capacity by concluding marriage. The third chapter deals with the conditions that need to be met in order to be limited in legal capacity.The fourth chapter deals with the scope of limitation of legal capacity, the limitation of the person's legal capacity in several individual areas, the most common mental disorders for which the courts restrict the person in the legal capacity and the time at which a person can be restricted in legal capacity. The fifth chapter focuses on supportive measures to disturb the legal act. This chapter focuses on preliminary declaration, decision aid and representation by a household member. The sixth chapter deals briefly with appointing a guardian to a person who was limited in legal capacity.en
dc.subject.translatedlegal capacityen
dc.subject.translatedlimitation of legal capacityen
dc.subject.translatedmental disorderen
dc.subject.translatedsupport measuresen
dc.subject.translatedpreliminary declarationen
dc.subject.translatedacquisition of full legal capacityen
dc.subject.translateddecision aiden
dc.subject.translatedrepresentation by a household memberen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova Prace - Jan Zelenka - Omezeni svepravnosti zletilych osob.pdfPlný text práce304,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Zelenka.pdfPosudek vedoucího práce892,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Zelenka.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Zelenka.pdfPrůběh obhajoby práce272,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.